Befaringen vil hovedsakelig skje mens det er dagslys. Det vil være to team som er ute, der ett ser på jord- og sjøkabel og ett ser på luftledning. Disse vil operere uavhengig av hverandre, og kan være på forskjellige steder på samme tidspunkt.

Vi planlegger befaring på Finnøy og Fogn torsdag 23 november og på Veland, nord og sør for Vostervatnet, fredag 24 november. Planen er å se på traséer som er meldt og nye traséforslag som kom inn i høringen på meldingen. Det gjelder både luftledning, jord- og sjøkabel. 

Det vil særlig bli sett på landtak for sjøkabel og kryssinger av vei og annen infrastruktur, deriblant andre kraftledninger og telekomledninger. Befaringene vil hovedsakelig foregå på Fogn og nordvestre deler av Strand kommune. På Finnøy er det kun landtak for sjøkabel nær Judaberg og rundt 300 meter inn på land som vil befares. 

Vi vet foreløpig ikke om det er behov for å gå inn på privat eiendom i løpet av befaringen. Dersom det er aktuelt vil vi ta kontakt med de som blir direkte berørt, i forkant om mulig eller eventuelt når vi er på befaringen. 

Kart som viser røde, brune og blå streker over innspill som er kommet inn