Meldingen gjelder Lnett sine planer om nye 132 kV kraftledninger mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger for å sikre nok kapasitet i strømnettet og gi en ringforbindelse i Ryfylkenettet.  

Meldingen er sendt til NVE, som behandler slike saker. Lnett vet at det er stort engasjement i saken, og har mottatt underskriftskampanjen fra folkeaksjonen på Finnøy. Hensikten med meldingen er å bidra til å gi offentligheten og berørte parter informasjon om prosjektet og sikre at det kommer inn synspunkter på planene og det foreslåtte utredningsprogrammet som fastsettes av NVE. 

Alle grunneiere og rettighetshavere innenfor 100 meter fra senter av meldte og vurderte ledningstraseer og stasjonsområder, regnes som direkte berørte og får informasjon i posten om prosjektet.  

Vi ønsker innspill til planarbeidet og mener det gir bedre grunnlag for å finne de løsningene som er best for samfunnet som helhet. Melding med utredningsprogram, samt tilhørende kart er lagt ut på denne prosjektsiden under "dokumenter og kart".  

Høringsfrist 
Fristen for å komme med innspill er satt til 24. februar 2023. Innspill skal sendes til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Det kan gjøres digitalt via NVE sine nettsider
 
Innspill kan også sendes som epost til uttalelse@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. Husk å merke epost og brev med NVEs saksnummer “202210862”. 

Offentlige møter med NVE: 

  • Stavanger kommune, Finnøy fleirbrukshall: 
    Tirsdag 17. januar 2023 kl. 19:00 til ca. 21:00 
  • Strand kommune, Gymsalen i Nordre Strand oppvekstsenter: 
    Onsdag 18. januar 2023 kl. 19:00 til ca. 21:00 

Åpne kontordager
Lnett vil i tillegg arrangere åpne kontordager for grunneiere og andre som har spørsmål til prosjektet eller ønsker mer informasjon om hvordan de kan bli berørt av prosjektet.

Vi har satt av 30 min til hvert møte. Bruk lenken for å bestille møte på et tidspunkt som passer for deg/dere. Det er også mulig å bestille tid på kontordag ved ved å kontakte grunneierkontakt Bjarte Skipevåg på epost bjarte.skipevag@l-nett.no eller mobiltelefon 404 06 305. 

Åpen kontordag Strand kommune, Fiskå Bedehus, Fiskåvegen 1016, 4120 Tau 

  • Tirsdag 24. januar 2023, mellom kl. 1200-2000 

Åpen kontordag Finnøy i Stavanger kommune,  
Innbyggertorget på Finnøy, Judabergvegen 6 

  • Torsdag 26. januar 2023, mellom kl. 1200-2000 
  • Tirsdag 31. januar 2023, mellom kl. 1200-2000