Lnett AS har 8. desember 2022 fått konsesjon på omsøkte endringer på tidligere vedtak for Helmikstøl transformatorstasjon fra september 2015. Fra opprinnelig omsøkt løsning har krav til stasjonen endret seg. Lnett har fått tillatelse til å tilpasse stasjonen bedre til terrenget og til oppdaterte standarder. Endringene gjelder blant annet justering av stasjonsområdet, endret adkomst samt endret utforming av kontrollhus. I tillegg er det behov for en reaktor i stasjonen i tilknytning til endring av systemjord for 132 kV nettet fra spolejordet til lavohmig jordet.

Det er utarbeidet en Miljø-, transport- og anleggsplan for prosjektet som er sendt til NVE for godkjenning. Denne kan berørte grunneiere, kommuner og andre kan gi innspill til før utbyggingen kan starte. 

Konsesjon og bakgrunn for vedtaket er publisert på nettsiden til NVE.

NVE har ikke mottatt klager på konsesjonen innen klagefristen som var 6. januar 2023. Vedtaket om konsesjon er dermed endelig.