Det er behov for å fornye strømnettet i området på grunn av alder, tilstand og vesentlig økt strømforbruk. Planene om å bygge ny transformatorstasjon på Finnøy er en del av den planlagte kraftledningen mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger kommune. 

I februar holdt Lnett digitalt informasjonsmøte og åpne kontordager på Finnøy for å informere om oppstart av planarbeidet. Etter at det ble kjent at Lnett vurderte flere ulike plasseringer av ny transformatorstasjon, fikk vi tilbud om å kjøpe industrieiendommen, Fåholmen 4, på ca 3,4 dekar. 

Kjøpet er gjort for å sikre Lnett en aktuell tomt på et industriområde nær eksisterende stasjon. Dersom planprosessen ender med at Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, gir oss konsesjon for en annen stasjonsplassering, vil Lnett selge eiendommen. Det er for tidlig i prosessen til å være konkret om utformingen av stasjonsbygget, men vi ønsker nye stasjoner skal ha lignende arkitektonisk uttrykk som andre stasjoner Lnett har bygget de siste årene.
 
Prosjektet sendte i mai 2022 ‘Melding med forslag til utredningsprogram for 132 kV kraftledning Strand-Finnøy-Nordbø samt Finnøy og Tau tr.st.’ til NVE.

Fåholmen 4, også referert til som Finnøy Motor-eiendommen, er meldt inn som en av fire aktuelle plasseringer av transformatorstasjon på Finnøy i meldingen vi har sendt til NVE. Eiendommen er merket alternativ 17 i kartet over mulige tomteplasseringer. 

Melding alternative stasjonsplasseringer Finnøy

NVE må tildele saksbehandler til prosjektet før høringen av meldingen kan starte. Det  kan ta 6-8 måneder å få tildelt saksbehandler. Når behandling starter vil NVE invitere til informasjonsmøter, blant annet på Finnøy. Lnett vil i denne forbindelse sette dato for åpne kontordager på Finnøy der alle berørte parter kan komme innom med sine spørsmål og innspill før høringsfristen.