Lnett har vurdert flere mulige traséer for den nye 132 kV kraftledningen mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger kommune. Målet er å finne en trasé som er gjennomførbar og hensyntar framtidig drift og vedlikehold, samtidig som prosjektet og kraftledningen skal være til minst mulig ulempe for samfunnet som helhet. Vi har hatt møter og befaring sammen med Stavanger og Strand kommune for å få innspill til meldingen.

Bli med på informasjonsmøte
Nå ønsker vi dialog med alle grunneiere som kan bli berørt av prosjektet og inviterer til digitalt informasjonsmøte, onsdag 9. februar kl. 1900-2030. Hensikten med møte er å informere om prosjektet og de vurderte alternativene, samt motta innspill fra dere.

Klikk her for å delta på det digitale møtet

Åpne kontordager
Grunneiere inviteres også til åpne kontordager i nærheten av der de bor. Formålet med et slikt halvtimesmøte er å møte prosjektleder og grunneierkontakt fysisk for å få vite mer om hvordan den enkelte kan bli berørt og få svar på spørsmål du måtte ha. 

Meld deg på ett av disse to stedene ved å sende en SMS 951 50 384 eller jon.tjaland@l-nett.no til grunneierkontakt Jon Tjåland i Lnett: 

  • Finnøy, Fogn, Rennesøy: 
    Onsdag 16.02.2022 kl 12.00-18.00
    Innbyggertorget Judabergvegen 6, Finnøy
  • Strand: 
    Tirsdag 22.02.2022 kl 12.00-18.00
    Biblioteket Nordre Strand Oppvekstsenter Fiskåvegen 987, Tau  

Kart med mulige traseer
prosjektets nettside under menypunktet Kart er det oversiktskart for strekningen Strand-Finnøy-Rennesøy, med alternative plasseringer av transformatorstasjoner på Tau og Finnøy. Her er det også mer detaljerte kart i A0 format.

Stort behov for utbygging
Det er ventet sterk vekst i strømforbruket, blant annet fra utslippsfri transport, husholdninger, drivhus, fiskeri og annen næringsvirksomhet. Et sterkt strømnett er grunnmuren for vekst og nye arbeidsplasser. 

Den planlagte kraftledningen er viktig for å sikre nok kapasitet i strømnettet til å dekke næringslivets behov på Finnøy, Rennesøy og i Strand. Prosjektet vil gi en ringforbindelse som vil gi økt forsyningssikkerhet, og bidrar til at innbyggere og bedrifter ikke mister strømmen selv om det skulle oppstå en feil i denne delen av strømnettet. Det er i dag tilknytningsstopp i Ryfylke. Det betyr at bedrifter som har behov for mye strøm må vente med tilknytning til kapasiteten i nettet er økt. Dette gjelder for eksempel næring og større ladepunkt.

Dette er første steg i planprosessen 
En melding er første steg på den formelle delen av konsesjonsprosessen for å få tillatelse til bygging av kraftledning. Formålet med en melding er å informere berørte parter om planene, og i tillegg få innspill til prosjektet og til hva som bør utredes videre. Dette digitale møtet holdes i forkant av at Lnett sender melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Utbyggingsprosjektet er omfattet av Energiloven og det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som er saksbehandler i slike saker. Kommunen vil være høringspart. Lnett planlegger å sende melding til NVE i løpet av mars 2022. 

Det er flere muligheter til å gi innspill i løpet av konsesjonsprosessen

Frist for å gi innspill til meldingen er 28. februar.