Lnett setter pris på innspillene og håper mange benytter anledningen til å sende kommentarer til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, innen høringsfristen, 24. februar 2023. 

- Alle innspill bidrar til at saken blir bedre belyst. Lokal kunnskap er viktig for å gi NVE et godt grunnlag til å vurdere meldingen og vedta et utredningsprogram for prosjektet, sier myndighetskontakt Børre Dybesland i Lnett.

NVE og Lnett innledet med en presentasjon av konsesjonsprosessen og konsesjonsprosessen. 

Luftledning vs. kabel
På informasjonsmøtene på Finnøy og Strand var det flere engasjerte innlegg for å bruke jord- og sjøkabel, og ikke bygge traseen med master og luftledning. Det er viktig at alle sender innspillene og begrunnelsene sine skriftlig til NVE slik at de tas med i behandlingen av meldingen. 

På møtene fortalte NVE og Lnett at de er pålagt å følge vedtak fra Stortinget som sier at for strømnett på dette spenningsnivået (132 kV) skal luftledning velges som hovedregel.  Dette er nasjonale retningslinjer som gjelder for utbygging av strømnettet i hele landet. Disse føringene blir i stor grad bekreftet i en ny offentlig utredning «Nett i tide» (selv om denne utredningen ikke er endelig vedtatt).

Send innspill til NVE
NVE understreket viktigheten av å sende innspill om de foreslåtte traseene og stasjonsplasseringer, og bakgrunnen for at det ene alternativet er bedre eller dårligere enn det andre. De ber også om å være konkret på hensyn som ligger til grunn for at man bør vurdere jordkabel, lengre strekk med sjøkabel eller andre punkter for ilandføring. NVE vil vurdere alle innspill og kan be Lnett utrede kabling eller andre traseer. 

Innspill sendes ved å bruke nettskjema eller sende en epost til uttalelse@nve.no. Meldingen og alle kart er publisert på nettsiden til NVE og på prosjektsiden til Lnett.

Det er tidlig i prosessen
Nå gjennomføres høring av meldingen, se illustrasjon og boks med rød ring rundt. Prosessen med konsesjonssøknad legger opp til at grunneiere og berørte parter skal bli godt informert og få mulighet til å gi innspill i flere omganger i løpet av planprosessen
 Illustrasjon av NVE saksgang B
På bakgrunn av meldingen og innspill fastsetter NVE et utredningsprogram. Utredningsprogrammet setter rammen for Lnetts konsesjonssøknad, og hva som skal utredes. 

Lnett har som mål at første konsesjonssøknad kan sendes til NVE våren 2024. Det blir en ny høringsrunde med informasjonsmøter i forbindelse med konsesjonssøknaden. Vi tror NVE vil gi konsesjon på første konsesjonssøknad 2025.

Meld deg på åpen kontordag
Lnett minner om at det er mulig å treffe oss under åpne kontordager mellom kl. 1200 og kl. 2000. Bruk lenken for å bestille møte på et tidspunkt som passer for dere. Det settes av 30 minutter til hvert møte. 

  • Strand tirsdag     24. januar
  • Finnøy torsdag    26. januar. (På grunn av få påmeldte er 31. januar tatt bort som alternativ til åpen kontordag) 

Dersom ingen av datoene passer vil vi oppfordre dere til å sende epost eller ringe til grunneierkontakt Bjarte Skipevåg (bjarte.skipevag@l-nett.no / mobil 404 06 305) for å lage en annen avtale. Det kan også avholdes digitalt møte hvis det er ønskelig.