I takt med veksten i vår region er det lagt et betydelig nett av kabler og rør både på offentlig og privat grunn. Den som skal arbeide nær våre anlegg må ta nødvendige hensyn til dette, og innrette arbeidet på en slik måte at skade ikke skjer. Den som likevel skader våre anlegg (linje, kabel, rør, kabelskap, nettstasjon etc) må regne med å bli holdt ansvarlig for økonomiske tap vi har som følge av skaden etter alminnelig erstatningsrettslige regler.

Erstatningsansvar

Skader på våre strømnett som for eksempel nettstasjoner, kabler og linjer kan få store konsekvenser og føre til at mange mister strømmen. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av skaden. Erstatningsansvaret kan omfatte kostnader Lyse har med å reparere skaden, og de økonomiske følgene av et avbrudd i Lyse sine leveranser til kundene. Ved større hendelser kan kostnadene bli store.

Reparasjonskostnader omfatter alt merarbeid Lyse påføres som følge av skaden. Dette omfatter blant annet arbeid med å undersøke og sikre skadestedet, reparasjonsarbeid og anskaffelse/forbruk av nødvendig materiale til utbedringen. De økonomiske følgene av et avbrudd i Lyse sin leveranse til kundene omfatter blant annet Lyse sine tapte inntekter eller påførte utgifter som følge av at den enkelte kunde er uten strøm eller annen leveranse. Tapet kan også omfatte de KILE-kostnader (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi) Lyse påføres som følge av et strømbrudd. KILE- kostnader beregnes etter fastsatte kriterier og innebærer at strømbrudd gir reduksjon i Lyse Elnett sine inntekter.

Tiltak for å forebygge skade

For å forebygge skade på nettet tilbyr Lyse viktig informasjon gjennom ordning med gravemelding. For ytterligere å redusere risikoen for skade tilbyr Lyse gratis påvisning av kabler. Vi viser også til vår ordning med «Nær ved avtale» som alltid skal inngås med Lyse før arbeid i nærheten av høyspentlinjer og –kabler, gassrør og anlegg for fjernvarme/-kjøling.