I takt med veksten i vår region er det lagt et betydelig nett av kabler og rør både på offentlig og privat grunn. Den som skal arbeide nær våre anlegg må ta nødvendige hensyn til dette, og innrette arbeidet på en slik måte at skade ikke skjer. Den som likevel skader våre anlegg (linje, kabel, rør, kabelskap, nettstasjon etc) må regne med å bli holdt ansvarlig for økonomiske tap vi har som følge av skaden etter alminnelig erstatningsrettslige regler.

Erstatningsansvar

Skader på våre anlegg som for eksempel nettstasjoner, kabler og luftlinjer kan få store konsekvenser og føre til at mange mister strømmen. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av skaden. Erstatningsansvaret omfatter kostnader Lnett har med å reparere skaden, og de økonomiske følgene av et avbrudd i Lnett sine leveranser til kundene. Ved større hendelser kan kostnadene bli store.

Reparasjonskostnader omfatter alt merarbeid Lnett påføres som følge av skaden. Dette omfatter blant annet arbeid med å undersøke og sikre skadestedet, reparasjonsarbeid og anskaffelse/forbruk av nødvendig materiale til utbedringen. De økonomiske følgene av et avbrudd i Lnett sin leveranse til kundene omfatter blant annet Lnett sine tapte inntekter eller påførte utgifter som følge av at den enkelte kunde er uten strøm eller annen leveranse. Tapet kan også omfatte de KILE-kostnader (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi) Lnett påføres som følge av et strømbrudd. KILE- kostnader beregnes etter fastsatte kriterier og innebærer at strømbrudd gir reduksjon i Lnett sine inntekter.

Tiltak for å forebygge skade

Ved å få gravemelding, gratis påvisning av jordkabel samt "Nær ved-avtale" mottar du viktig informasjon som vil bidra til å forebygge skade på våre anlegg. Det er derfor viktig at du setter deg inn i kravene for når du trenger påvisning og "Nær ved-avtale".  Det er Lnett som ivaretar dette på vegne av flere selskaper i Lysekonsernet.