Bildet viser Ullandhaugtårnet i bakgrunnen og Tjensvoll transformatorstasjon i forgrunnen (gult murbygg).

Ullandhaug - Krossberg

Det planlegges 132 kV kraftledning mellom Ullandhaug og Krossberg (Stølaheia) transformatorstasjoner i Stavanger. Det planlegges et nytt frittstående bygg på Ullandhaug transformatorstasjon, og eksisterende rives. Lnett vil også erstatte dagens luftledning mellom Ullandhaug og Tjensvoll med 132 kV-kabel. Alle deler av prosjektet vil behandles separat og derfor er det satt opp egne prosjektsider, beskrevet under fanen «Om prosjektet», under.

Det er nødvendig å fornye det overordnede strømnettet i deler av Stavanger på grunn av alder, tilstand og behov for økt kapasitet. Dagens luftledning mellom Ullandhaug og Tjensvoll, samt Tjensvoll transformatorstasjon er fra midten av 50-tallet. 

Nytt nett blir bygget for 132 kV spenningsnivå, med høyere kapasitet enn dagens nett på 50 kV. Ullandhaug transformatorstasjon planlegges med et nytt frittstående bygg på eksisterende stasjonstomt. Det planlegges også ny transformatorstasjon på Tjensvoll før den gamle kan rives. Det planlegges ny kraftledning fra Ullandhaug til Tjensvoll samt nye kraftledninger mellom Ullandhaug og omsøkt plassering er Krossberg, nær Statnett og Lnetts eksisterende Stølaheia stasjon.  

Lnett har laget ulike nettsider for de forskjellige tiltakene i dette prosjektet for å gjøre det lett å finne relevant informasjon om status og framdrift, samt saksdokumenter og kart. Det er NVE som avgjør hvordan konsesjonsbehandling for tiltakene skal gjøres. For stasjonene er målet en rask saksbehandling, med godt forberedte søknader med forhåndsuttalelser fra berørte parter og andre interessenter. 

Ullandhaug-Krossberg:

  • Lnett vil bygge ny kraftledning fra Ullandhaug transformatorstasjon til omsøkte Krossberg transformatorstasjon (planlegges av Statnett), nær eksisterende Stølaheia stasjon.
  • Krossberg er i konsesjonsprosess og planarbeidet er derfor på hold til plasseringen av Krossberg er avgjort, siden det er mest hensiktsmessig å planlegge trase mellom to kjente punkter.
Illustrasjon av trase mellom Ullandhaug - Krossberg

Fakta

Stavanger
2028
Under planlegging

Kontaktpersoner

Tommy Gausel Grunneierkontakt
917 84 172
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Andreas Ente Prosjektleder, konsesjon
98623930
Se e-postadresse