Det nye bygget vil ha plass til tre transformatorer og et utvidet 132 kV koblingsanlegg. I tillegg har Lnett fått tillatelse til å rive en større del av eksisterende stasjonsbygning. Målet er at nytt anlegg skal settes i drift i løpet av 2027. 

Arbeidet som skal gjøres på Ullandhaug transformatorstasjon må gjøres på grunn av alder på dagens anlegg og behov for flere bryterfelt på 132 kV. Samtidig gir det mulighet for å etablere et sterkere strømnett i Stavanger-området. Oppgraderingen gir vesentlig bedre forsyningssikkerhet med lavere risiko for store langvarige strømbrudd i området som stasjonen forsyner. I tillegg legger dette til rette for videre vekst og energiomstilling fra fossil til fornybar energi i Stavanger.  

Detaljplan
Lnett har utarbeidet en detaljplan som beskriver hvordan arbeidet skal utføres. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har bedt Lnett vurdere om vilkårene beskrevet i konsesjonsvedtaket er tilstrekkelig beskrevet i detaljplanen som foreligger, og sende en oppdatert detaljplan til NVE. 

NVE har i konsesjonsvedtaket blant annet satt som krav at det nye stasjonsbygget og den delen av eksisterende stasjon som ikke rives skal ha en farge som er tilpasset omgivelsene for å redusere synlighet. Fasaden er foreslått i en grågrønn farge etter innspill fra Stavanger kommune. 
NVE setter også en del konkrete krav som må beskrives nærmere i detaljplanen, deriblant hvordan hensynet til brukere av turstier rundt stasjonen skal ivaretas og hvordan trafikksikkerheten skal ivaretas under anleggsarbeidet. 

Oppstart innen ett år
Lnett har arbeidet parallelt med å komme videre i prosjektet mens NVE har behandlet konsesjonen. Målet er å sende ut forespørselen på bygg og grunn så raskt som mulig, og forhåpentligvis før påske. Det elektriske anlegget blir levert gjennom avrop på rammeavtalen med Siemens Energy. 

Går alt etter planen kan oppstart av arbeid på stasjonstomt starte i slutten av 2024 eller starten på 2025. 

Du finner mer informasjon om prosjektet på prosjektsiden

Illustrasjon over nytt bygg på Ullandhaug transformatorstasjon