Prosjektet er et ledd i å oppgradere strømnettet til områder hvor det i dag er tilknytningsstopp for næringskunder.  

- Når mer miljøvennlig teknologi snart blir tilgjengelig, har Statnett utredet og besluttet å søke om et gassisolert anlegg i tilknytning Stølaheia, i tillegg til tidligere omsøkt anlegg i Tingøskogen. Det betyr at en utvidelse av eksisterende stasjon med GIS-løsning uten klimagassen SF6, er et godt alternativ til å bygge i Tingbøskogen. Med to alternative plasseringer og løsninger, håper vi at konsesjonsprosessen kan fortsette. Det haster å finne en løsning slik at regionen kan få nok strøm til å dekke et stadig økende behov, sier Elisabeth Vike Vardheim, Statnetts konserndirektør for Nett. 

Trenger utskifting og økt kapasitet
Statnett drifter og bygger transmisjonsnettet («motorveiene») i strømnettet, mens Lnett har ansvaret for regionalnettet («fylkesveiene») i Sør-Rogaland. Den nye transformatorstasjonen til Statnett har betydning for Lnett sitt arbeid med å oppgradere regionalnettet siden det er her Lnett henter strøm for å frakte den videre til kunder. Det er viktig for å øke kapasiteten i strømnettet for å nå klimamålene gjennom elektrifisering, samt at nye bedrifter skal kunne etablere seg framover i Randaberg, Kvitsøy og Stavanger kommuner.

- Lnett kan dessverre ikke knytte til kunder som ønsker utvidelse av industriaktivitet, landstrøm, lading av skip med mer fordi det ikke er ledig kapasitet i strømnettet i kommunene Randaberg, Kvitsøy og deler av Stavanger. Derfor er det veldig viktig å få på plass nye Krossberg transformatorstasjon, samt vårt planlagte prosjekt for kraftledning videre nordover, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett.

Lnett har søkt om konsesjon for ny kraftledning mellom Statnett sin nye transformatorstasjon, Randaberg og Rennesøy, samt nye transformatorstasjoner på Harestad i Randaberg og Nordbø på Rennesøy. Dette må til for å nå samfunnets klimamål gjennom elektrifisering, og at nye bedrifter skal kunne etablere seg framover i dette området. 

NVE har bedt Lnett gjøre tilleggsutredninger i prosjektet Randaberg-Rennesøy. Lnett skal blant annet se på traséjusteringer for kraftledningen inn til Stølaheia, og dette vil omsøkes i tilleggssøknad i andre halvår 2023. 

Lnett jobber også med et prosjekt for oppgradering av kraftledning mellom transformatorstasjonene Ullandhaug, Tjensvoll og den nye transformatorstasjonen til Statnett. 

Alternativ plassering etter innspill 
Stølaheia transformatorstasjon er gammel, og Statnett må fornye den for å ivareta strømforsyningen til Stavanger-regionen. Opprinnelig er det søkt om å bygge ny transformatorstasjon i Tingbøskogen med et åpent, luftisolert anlegg. Søknaden møtte lokal motstand med innsigelser fra Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Statnett fikk krav om tilleggsutredninger fra NVE, og som del av utredningene har Statnett altså utredet et alternativ med utvidelse av dagens Stølaheia stasjon. 

- Vi setter pris på at mange har benyttet seg av muligheten til å komme med høringsinnspill. Det er viktig med dialog i slike prosesser, slik at vi åpner for å finne løsninger sammen. Derfor ønsker vi nå å åpne for to ulike alternativer, sier Vardheim.
Statnett og Lnett har jobbet tett i prosessen med å vurdere alternative plasseringer for den nye transformatorstasjonen i Stavanger. Det er best at anlegg i strømnettet, plasseres nær der forbruket er, og det største forbruket i dette området er rundt Stavanger sentrum. 

Det er Statnett som søker og bygger ny stasjon, men Lnett skal ha ett nytt bygg for GIS-anlegg, to transformatorer og kontrollanlegg på den nye transformatorstasjonen.

For mer informasjon om den nye transformatorstasjonen, besøk Statnett sin prosjektside.