I Sør-Rogaland er det høyspentlinjer med ulikt spenningsnivå. Det er spenningsnivået som bestemmer minste avstand fra linje til landbruksmaskin, redskap, gjødsel, vanning, sprøytemidler og lignende.

Minste avstand fra linje til landsbruksmaskiner eller gjødselsstråle, vannstråle osv er:

  • 1-33 kV = 2 meter
  • 45 -132 kV = 3 meter
  • 300 -420 kV= Sikkerhetsavstand må avklares med Statnett som drifter linjene

Inngå en Nær-Ved-Avtale for bruk av landbruksmaskiner nær luftledninger slik at arbeid kan foregår med god sikkerhetsavstand.

Dersom du skal bruke gravemaskin, sprede gjødsel eller gjøre annet anleggsarbeid nærmere luftlinje enn 30 meter må du bestille en Nær Ved Avtale hos Lnett. Avtalen vil ha en gitt varighet. Det er derfor ikke nødvendig å bestille ny avtale så lenge samme maskin, utstyr brukes innenfor denne tidsperioden.
Skal du grave eller gjøre annet arbeid i bakken må du også sende inn skjema for gravemelding slik at du får kart som viser hvor kjente traséer for kabler og rør er.

Godkjenning av spredeareal for husdyrgjødsel på innmarksbeite
Fulldyrket og overflatedyrket mark blir godkjent til spredning av gjødsel av kommunen.  Lnett mener innmarksbeite under luftledninger også kan nyttes til å spre gjødsel, om man tar hensyn til linene og mastene. Utstyr som brukes må også godkjennes av driftspersonell hos Lnett gjennom en Nær Ved Avtale.

I veilederen til Statsforvalteren i Rogaland regnes ikke arealet under høyspent luftledning på innmarksbeite som en del av areal for gjødselspredning. Det er mulig å søke kommunen om dispensasjon fra reglene, og få godkjent spredeareal forutsatt at det lar seg gjødsle med utstyr godkjent for bruk gjennom en  Nær Ved Avtale med Lnett.