Det er to ting det blir sett på når tilknytningsforhold skal avklares, og det er forhold knyttet til drift og forhold som gjelder konsesjoner og tillatelser.

Driftsmessige forhold
Å avklare tilknytningsforhold innebærer å vurdere om det er driftsmessig forsvarlig å knytte til ny produksjon med dagens strømnett og eventuelt gitt Lyse Elnett  sine planer om utbygging av nettet de neste fem årene. (investeringsbeslutning er tatt og Lyse Elnett har nødvendige konsesjoner for å gjennomføre planene).

Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig med tilknytning til eksisterende nett eller allerede planlagte oppgraderinger, så må Lyse Elnett utføre detaljerte analyser av behov for forsterkning. Dette blir først utført etter at det er inngått en utredningsavtale mellom kraftprodusent og Lyse Elnett. Utredningsavtalen regulerer blant annet fordeling av kostnader for utredning og søknad om konsesjon for aktuell oppgradering av strømnettet, fremdriftsplan og krav til deling av informasjon mellom partene. Dersom anleggsbidrag er aktuelt vil dette også være nedfelt i avtalen. Hvis Lyse Elnett velger å søke om unntak fra tilknytningsplikten kanselleres avtalen.

Konsesjon og tillatelser
Det må gjøres en vurdering av om valgt nettløsning kan bygges med eksisterende konsesjoner og tillatelser eller om det må søkes om ny konsesjon og tillatelse. Det kan da være behov for å samordne gitte konsesjoner med andre omsøke konsesjoner. Dersom en slik samordning viser at det ikke er mulig å knytte til alle kraftverkene, vil det være tidspunkt for tildeling av konsesjonen til kraftverkene som bestemmer rekkefølgen for nettilknytning.