Ved første henvendelse får dere en tilbakemelding på om det er ledig kapasitet i eksisterende strømnett eller ikke. Dersom det er ledig kapasitet, er denne ikke reservert før dere har godkjent kostnadsoverslag for tilknytning og eventuelt utbygging. For mer informasjon se artikkel om køordning og reservasjon av kapasitet. 

Hvis det ikke er driftsmessig forsvarlig å knytte dere til eksisterende nett, er det behov for en utredning som vurderer hvilke nettiltak som må gjennomføres for at kunden skal knytte seg til. Kunden dekker sin forholdsmessige andel av utredningskostnadene som påløper. Vi som nettselskap gir veiledende informasjon om hva slags tiltak vi antar vil bli nødvendig, med et grovt anslag på kostnader og tidsplan. Dere må deretter ta stilling til om dere ønsker å gå videre.
SKJEMA FOR UTREDE KAPASITET 

Tabellen under viser eksempler på effektbehov, tidshorisont og kostnad å få gjennomført tiltak som gir tilknytning. Det er viktig å presisere at disse løsningene kan variere fra sak til sak, men gir et bilde av omfang av slike utredninger og nettiltak. Vi forutsetter i denne tabellen at Statnett har kapasitet til kundens effektbehov i transmisjonsnettet.

Behov, tiltak og behandlingstid
Kundens behovMulig tiltakUtredningPlanlegging og gjenomføringGrovt overslag over kostnader
5-10 MWDistribusjonsnett1-4 mnd0,5-1 år2-15 mill
10-20 MWØkt transformatorkapasitet1-4 mnd1-1,5 år20-50 mill
20-50 MWNy transformatorstasjon eller utvidelse av eksisterende stasjon6-12 mnd2-5 år70-150 mill
Over 50 MWNye transformatorstasjoner og kraftledningOver 12 mnd3-7 årOver 150 mill

Størrelsen på behov for effekt er avgjørende for hvor i strømnettet tilknytning skjer. Strømnettet er delt inn i tre nivå, distribusjonsnett, regionalnett og transmisjonsnett. Det er Statnett som eier transmisjonsnettet ("motorveier" i strømnettet). 

I alle henvendelser over 1 MW må tilknytningen også være avklart med Statnett, selv om tilknytningen skjer i vårt nett.