1. Kraftprodusent kontakter Lnett via skjema for å få et møte. 
  2. Lnett avklarer tilknytningsforhold og vurderer om det er driftsmessig forsvarlig å knytte til ny produksjon med dagens strømnett, og eventuelt gitt Lnett sine planer om utbygging av nettet de neste fem årene (investeringsbeslutning er tatt og vi har nødvendige konsesjoner for å gjennomføre planene). 
  3. Tilknytningsforhold er OK, og kraftprodusent søker konsesjon hos NVE. 
    Alternativt så er tilknytningsforhold ikke OK. Krafprodusent kan da be om utredning av hva som må gjøres for å få en tilknytning. Vi har plikt til å utrede en slik forespørsel, men vi har også rett til å kreve betaling for utredningen. Det inngås avtale før vi starter utredning på dette nivået. 
  4. Kraftprodusent får konsesjon og sender søknad om tilknytning av produksjon (se skjema). Dersom vi trenger konsesjon for å knytte til produsent, sender vi konsesjonssøknad på det. 
  5. Lnett reserverer en tidsbegrenset nettkapasitet (inntil 1 år), og det inngås eventuelt avtale om anleggsbidrag ved behov for investering i strømnettet. 
  6. Kraftprodusent starter utbygging og melder fra til oss ved å sende kopi av melding om oppstart av arbeid (melding som sendes til Arbeidstilsynet). 
  7. Vi tildeler nettkapasitet, og det inngås avtale om tilknytning (nettavtale). 
  8. Produksjonsanlegg er ferdig bygget, men før tilknytning skjer må nettavtale være signert av begge parter. Vi inngår først midlertidig tilknytning i inntil ett år for å høste erfaringer fra drift
  9. Permanent tilknytning inngås etter inntil ett år driftserfaring.