Kraftprodusenter som vil levere strøm inn på Lyse Elnett sitt strømnett må inngå en bindende tilknytningsavtale.

Avtale om anleggsbidrag
Når tilknytningsforholdet er avklart blir det skrevet avtale mellom Lyse Elnett og kraftprodusent om anleggsbidrag (kostnader forbundet med tilknytning til strømnettet som kraftprodusent må betale). 

Avtalen gir kraftprodusenten en tidsbegrenset reservasjon av nettkapasitet. Innen det er gått ett år må kraftprodusent dokumentere oppstart. Dette dokumenteres ved å sende kopi av melding som går til Arbeidstilsynet om oppstart av anleggsarbeid. Anlegget må ferdigstilles i henhold til omforent fremdriftsplan. Dersom anleggsarbeid ikke er startet opp innen tidsfristen eller kraftverket ikke er ferdigstilt innen fremdriftsplanen blir nettkapasiteten frigitt til andre prosjekter.

Vi forutsetter at aktører som har fått tildelt nettkapasitet, men som ikke vil benytte kapasiteten eller ikke rekker fristen uten ugrunnet opphold sier fra seg tildelt nettkapasitet.

Det må også signeres nettavtale.