Lnett følger beste praksis for nettilknytning som finnes på Fornybar Norge sine nettsider. 

Dersom det ikke er ledig kapasitet der kunden sitt anlegg ligger, må nettselskapet vurdere og utføre nødvendige forsterkninger i strømnettet før kunde kan knyttes til. Kostnader for en slik forsterkning må kunde selv være med å finansiere. Hvis kunden er vurdert som moden, kan kunden stå i kapasitetskø mens løsningen utredes. Først når kunde har godkjent kostnadsoverslag for tilknytning, så reserverer vi kapasitet i strømnettet til kunde og starter arbeidet med å utføre nødvendige forsterkninger. 

En kunde må altså vurderes til moden både for å komme inn i en kapasitetskø og for å reservere kapasitet. Det er datoen for overlevering av en tilstrekkelig moden søknad som styrer kapasitetskøen, og modenhetsvurderingen kan gjennomføres når som helst etter at en formell forespørsel om nettilknytning er mottatt. 

"Modne nok" 
Tidligere har tidspunktet for første formelle henvendelse fra kunde vært avgjørende for "køordning". En slik ordning innebærer at kunder kan reservere kapasitet tidlig i prosjektfase, selv om det er usikkert om prosjektet blir realisert. Dette gir en risiko for at umodne og usikre prosjekter kan blokkere tilknytning til strømnettet for kunder med modne prosjekter. Det vil igjen kunne gi svært negative konsekvenser for samfunnet ved at for eksempel nye arbeidsplasser ikke blir etablert i vår region. 

Kunder som ønsker tilknytning og reservere effekt, må altså ha modne og realistiske prosjekter. Dette er kravene som stilles: 

  • Forespørsel må komme fra kunden som skal tilknyttes nettet, ikke eksempelvis tomteutvikler

  • Formålet med prosjektet er beskrevet 

  • Dokumentert underlag som begrunner forespurt maksimalt effektbehov 

  • Detaljert fremdriftsplan for kunden for alle faser av prosjektet 

  • Det foreligger oversikt over nødvendige tillatelser, og status på disse 

  • Det foreligger oversikt over nødvendige avtaler (f. eks. grunneier, adkomst), og status på disse 

  • Realistisk plan for finansiering skal foreligge 

Skjema for opplysninger til modenhetsvurdering. (DOCX, 102KB) Legg ved utfylt skjema ved henvendelse om tilknytning for et modent prosjekt. 

Hvis mer enn én kunde blir moden på likt, er det den første som henvendte seg til nettselskapet som får reservere effekt. Hvis to kunder har henvendt seg på likt, vil den første som er vurdert moden nok få reservere effekt. Så lenge kunden tilfredsstiller modenhetskravene og følger sin egen fremdriftsplan er det ikke grunnlag for å begrense hvor lenge en kunde kan stå i kapasitetskø eller holde på en reservasjon. Under slike forhold er varigheten langt på vei bestemt av hvor lang tid det tar å planlegge og gjennomføre både nett-tiltak og kundens prosjekt.

Kunden må jevnlig rapportere på milepælsplanen til nettselskapet. Dersom avtalte milepæler ikke er oppnådd til avtalt tid, må kunden sannsynliggjøre at det ikke medfører forsinket idriftsettelse for å beholde sin plass i kø/reservasjon. Det kan imidlertid være ulike grunner til at kundens fremdrift forsinkes eller stopper opp, som for eksempel offentlige prosesser som kunden ikke har innflytelse over, eller endringer i leveringstider for innsatsfaktorer. Det vil være en skjønnsmessig vurdering om kunden vil beholde sin plass i køen/reservasjon.

Tilknytning med vilkår
Myndighetene har åpnet opp for at kunder kan knyttes til på vilkår. Det gjør at kunder i påvente av økt kapasitet kan bli tilknyttet til, men under forutsetning av at de godkjenner utkobling ved høy last eksempelvis en kald vinterdag når strømforbruket kan være på høyt nivå eller i timer av døgnet når alle bruker strøm samtidig. 

Over 1 MW
Alle nye tilknytninger med behov for mer enn 1 MW må også godkjennes av Statnett. Statnett har ansvaret for transmisjonsnettet (sammenlignes ofte med "motorveier" i strømnettet). Dette gjelder også for eksisterende nettkunder som vil øke sitt uttak. Det er typisk industri, næring, større ladepunkt for biler og skip eller større boligfelt som har behov for over 1 MW. 

Strømnettet er delt i tre nivå, transmisjonsnett, regionalnett og distribusjonsnett. Hvilket nivå i nettet kunder knyttes til er blant annet avhengig av hvor mye strøm de skal bruke, og beliggenhet. Det er uansett viktig at overliggende strømnett også har nok kapasitet dersom tilknytning skjer i regionalnett eller distribusjonsnett. Altså må det være nok kapasitet i kraftlinjer inn til regionen til å dekke forbruket i en region, og det er bakgrunnen for at Statnett godkjenner større tilknytninger.  

Plikt til å tilby tilknytning
Nettselskapene har plikt til å tilby tilknytning til alle kunder som ber om det og som godtar kostnader forbundet med det. Dersom det er behov for tiltak i overliggende strømnett før tilknytning kan skje blir det gjerne også et spørsmål om tid. Det tar eksempelvis gjerne 3-7 år å få konsesjon og idriftssatt ny kraftledning og transformatorstasjon i regionalnettet.