1. Lnett mottar henvendelse om tilknytning eller økt strømuttak. Pass på å få med alle behov i bestillingen, for eksempel byggestrøm, omlegging av kabel, flytting av kabelskap etc
  2. Lnett lager et grovt estimat over kostnader 
  3. Vi sender avtale om tilknytning, inkludert kostnadsoverslag
  4. Dere signerer på avtale, og gir med det oss en bestilling av planlegging og gjennomføring.
  5. Anlegget planlegges og prosjekteres. Det innhentes nødvendige offentlige og privatrettslige avtaler. Kan ta 6 måneder eller mer. 
  6. Vi sender over oppdatert kostnadsoverslag før vi starter selve byggingen. Dette kostnadsestimatet baserer seg på valgt løsning og priser etter anbudsforespørsel.
  7. Dere aksepterer oppdatert kostnadsoverslag. (Dersom dere avslår kostnadsoverslaget vil dere motta faktura for medgått kostnader så langt, og vi avslutter arbeidet.)
  8. Vi bygger nødvendige nettanlegg, og varsler om vesentlige endringer underveis
  9. Kundens installatør må melde inn anlegget i Elsmart i god tid før anlegget er ferdig.
  10. Når nettanlegget er ferdig bygd og dokumentert, samt at installatør har ferdigmeldt anlegget, monteres måler og anlegget spenningssettes.