Anbefalingen ble sendt over til Olje- og energidepartementet i dag. Den er signert av 11 nettselskaper, og 18 organisasjoner som representerer forbrukere, miljøbevegelse og næringsliv.

- Vi er glade for at så mange står samlet bak en anbefaling. Det er viktig at vi får prissignaler som motiverer oss alle til å jevne ut strømforbruket vårt. Behovet for å utnytte eksisterende strømnett bedre vil bare øke framover. Målet med ny nettleiemodell er å unngå økte kostnader med å legge nye strømkabler, samt bygge nye nettstasjoner og kabelskap i boligområder lenge før alder på anlegg tilsier behov for oppgradering, sier Håvard Tamburstuen, administrerende direktør i Lnett.

Etter debatt om den nye nettleiemodellen i fjor høst, og utsettelse av fristen til 1. juli 2022, har representanter for nettselskapene og en rekke interesseorganisasjoner hatt en god og konstruktiv dialog om hvordan nettleien kan utformes for å forene ulike samfunnsinteresser. Dette er nå sammenfattet i et notat med fem anbefalinger som aktørene stiller seg bak.

Organisasjonene og nettselskapene har hele tiden vært enige om at prissignaler på nettleien bør motivere til å jevne ut forbruket for å redusere investeringer i strømnettet. Samtidig er det viktig at utformingen av modell er slik at det også ivaretar viktige miljø- og forbrukerinteresser, og at modellen er forståelig for kundene. Alle organisasjonene har nå forpliktet seg til å bidra til å styrke kundenes forståelse av ny nettleiemodell.

Dette er de fem anbefalingene som nettselskapene og organisasjonene er enige om:

 • Energiledd som utgjør minimum 50 % av nettselskapets inntekter
  Vi anbefaler at minimum 50 % av nettselskapets inntekter fra den aktuelle kundegruppen skal komme fra energileddet.
 • Forenklet tidsdifferensiering av energiledd
  Vi anbefaler at energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Tidsdifferensiering av energileddet vil gjøre nettleien mer komplisert, og differensieringen bør derfor begrense seg til et skille mellom dag og natt/helg for å gjøre det enklest mulig for forbruker.
 • Et kapasitetsbasert fastledd
  Vi anbefaler at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet skal kreves inn gjennom et kapasitetsbasert fastledd som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet bør ikke baseres på maksforbruk i én enkelttime.
 • Innføring av ny nettleiemodell fra 1. juli 2022
  Vi er enige om at ny nettleiemodell som er i tråd med våre anbefalinger bør innføres fra og med 1.juli 2022.
 • Evaluering av ny nettleie høsten 2024
  Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet forplikter seg til å gjennomføre en felles evaluering av erfaringene med ny nettleiemodell høsten 2024. Hensikten med denne evalueringen er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å justere nettleiestrukturen på en slik måte at interessentenes ulike behov og prioriteringer kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.