Den planlagte kraftledningen er viktig for å sikre nok kapasitet i strømnettet til å dekke næringslivets behov på Finnøy, Rennesøy og i Strand. Elektrifiseringen av samfunnet øker forbruket av strøm fra utslippsfri transport, husholdninger, drivhus, fiskeri og annen næringsvirksomhet . Et sterkt strømnett er grunnmuren for vekst og nye arbeidsplasser. Den nye ringforbindelsen i Ryfylkenettet vil gi økt forsyningssikkerhet, og bidrar til at innbyggere og bedrifter ikke mister strømmen selv om det skulle oppstå en feil i denne delen av strømnettet.

Den nye 132 kV kraftledningen vurderes plassert på Tau via Veland i Strand kommune, over til Finnøy og Rennesøy i Stavanger kommune. På prosjektsiden www.l-nett.no/strand-finnoy-nordbo under menypunktet 'Kart før melding' er det oversiktskart for kraftledningen, med alternative plasseringer av transformatorstasjoner på Tau og Finnøy. 

En melding er første steg på den formelle delen av konsesjonsprosessen for å få tillatelse til bygging av kraftledning. Formålet med en melding er å informere berørte parter om planene, og i tillegg få innspill til prosjektet og til hva som bør utredes videre. 

Det holdes digitalt informasjonsmøte om prosjektet 9. februar og åpne kontordager 16. og 22. februar. Hensikten med møtene er å informere berørte parter om planene, og i tillegg få innspill til prosjektet og til hva som bør utredes videre i planprosessen. Lnett planlegger å sende melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i løpet av mars 2022 og prosjektet estimeres ferdig i 2026.