Håvard Tamburstuen foran hovedinngangen med glassfasadeRegjeringen foreslår flere grep for å korte ned tiden det tar å bygge strømnettet, deriblant hurtigspor for ukompliserte tiltak, og forenklet konsesjonsprosess for kortere kraftledningsprosjekt. I handlingsplanen vises det også til arbeidet nettselskapene har startet innen digitalisering og for å få nasjonale standarder for tilknytning av kunder.

- Det er positivt at regjeringen legger fram forslag som kan gi raskere konsesjons-behandling for prosjekter i regionalnettet. Dette er viktig for at vi skal klare å levere nok strøm fram til kunder som planlegger utvidelse, nyetablering eller overgang fra fossil til fornybar energi. Vi har i dag områder i vårt strømnett der behovet har økt så raskt at vi i dag ikke har nok kapasitet til alle som ønsker mer strøm, sier Tamburstuen.

Han opplever at det er god dialog mellom myndighetene, regjeringen og nettbransjen.
- Regjeringen har foreslått at det skal brukes modenhetskriterier i vurderingen ved tilknytning av nye strømkunder. Dette er noe Lnett allerede har tatt i bruk. Det er viktig at vi får entydige og objektive kriterier hvis vi skal prioritere noen kunder i køen, sier Tamburstuen.

Regjeringen har nylig invitert noen nettselskaper til møte for å få innspill til inntektsreguleringen. Lnett er ett av nettselskapene som er invitert til dette møte.

Dette er blant tiltakene regjeringen foreslår:

  • Be Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, behandle saker som er godt forberedt og har små virkninger for allmenne og private interesser i et hurtigspor
  • Heve grensen for når det er påkrevd å sende melding og utredningsprogram for nye 132 kV kraftledninger fra 15 til 50 km
  • Utrede mulighet for at mindre anlegg ikke trenger konsesjonsbehandling når det for eksempel etableres på avgrenset næringsområde
  • Forskriftsfeste at nettselskap skal hensynta prosjektenes modenhet i vurdering ved tilknytning av nye kunder eller økt behov for strøm. Sikrer at prosjekter som får reservert kapasitet har gjennomføringsevne og tilstrekkelig framdrift.
  • Gi føringer for hva som inngår i «vanlig forbruk», og som ikke skal stå i kø for tilknytning, for eksempel husholdningskunder, kritisk infrastruktur, mindre næring og tjenester med begrenset effektuttak
  • Vurdere prissignaler, for eksempel gjennom anleggsbidrag og innføring av reservasjonsgebyr, for å bidra til å sikre god allokering av tilgjengelig nettkapasitet
  • Foreslår forskriftsendringer som innebærer at nettselskapene i særlige tilfeller kan redusere maksimalt tillatte effektuttak i samsvar med kundens reelle behov
  • Etablere halvårlige statusmøter med nettbransjen om bransjen sitt arbeid med mer effektiv utvikling og utnyttelse av strømnettet
  • Oppfordrer nettselskapene til å ha god oversikt over egne tilknytningskøer og gi god informasjon om hvor det er og vil bli ledig kapasitet i strømnettet

Regjeringen har publisert handlingsplanen på sin nettside.