- Rapporten er viktig fordi den sier hvilke problemstillinger i strømnettet som må jobbes med for å kunne understøtte ny vekst og næring i regionen. Det er derfor viktig med god forankring av både behov og tiltak ute i samfunnet og hos myndighetene, sier Odd Henning Abrahamsen i Lyse Elnett, som har hovedansvaret for kraftsystemutredningen.

Rapporten som er laget er på vel 100 sider, og et er godt oppslagsverk over all aktivitet i området knyttet til regionalnettet i vår region. Kraftsystemutredningen lages annethvert år, og Lyse Elnett har ansvaret for å lage rapporten for Sør-Rogaland. 

Stor økning i forbruk
Sør-Rogaland er preget av et høyt aktivitetsnivå og tilhørende høy utnyttelse av regionalnettet. De siste årene er over 400 MW vindkraft satt i drift eller under bygging, hvor det største er i Bjerkreim. 
Statnett  har bygget og satt i drift Bjerkreim transformatorstasjon og har flere pågående prosjekter i regionen. De har startet bygging av ny kraftledning mellom Lysebotn og Nord-Jæren, ny transformatorstasjon på Fagrafjell og planlegger oppgradering av Bærheim og Stølaheia transformatorstasjoner.
Det er planer om store elektrifiseringstiltak og etablering av ny næring, og det gir forventning om stadig vekst i strømforbruket. Lyse Elnett har fått flere forespørsler for elektrifisering av transportsektoren som gjelder busser, ferger, hurtigbåter og fly. Det pågår blant annet utrendning om elektrifisering av Stavanger havn for landstrøm og hurtiglading, og Lyse deltar i et pilotprosjekt med regionale aktører som ser på elektrisk transport og utveksling av strøm mellom aktører og områder (Elnett21).
I rapporten er det laget ulike scenario for vekst framover. Et middels scenario for vekst vil innebære en økning på rundt 300 MW de neste ti årene, noe som tilsvarer forbruket til 60.000 boliger. 

Behov for investeringer
Det er totalt 18 eiere av elektriske anlegg i Sør-Rogaland. Rapporten skal gi en status for hele regionen der planene til alle eiere av elektriske anlegg er tatt med. 
- Et av hovedmålene med utredninger er å gi langsiktige føringer som er grunnlag for å bygge et rasjonelt strømnett. Rapporten underbygger alle investeringer nettselskapet må gjennomføre de kommende år, sier Abrahamsen. 
De pågående prosjektene er beskrevet i eget kapittel i rapporten. Du kan også lese mer om status for utbyggingsprosjektene til Lyse Elnett på våre prosjektsider