Det er Statnett som skal bygge den nye 420 kV-kraftlinjen, og den nye transformatorstasjonen. Men Lyse Elnett skal også ha et 132 kV-anlegg med kontrollbygg på 240 kvadratmeter på stasjonstomten. Den totale kostnaden for prosjektet er anslått til om lag to millarder kroner. 
Lyse Elnett jobber i tillegg med prosjekter for å bygge nye kraftlinjer til den nye transformatorstasjonen. 

Viktig for hele regionen
- Endelig fikk vi denne viktige avklaringen. Ny kraftlinje og ny transformatorstasjon er viktig for hele vår region. I dag er strømforsyningen veldig sårbar ved feil på en av hovedlinjene. Å sikre god kapasitet i strømnettet er viktig for næringsuvikling og det grønne skiftet med elektrifisering av blant annet transportsektoren som er godt i gang i vår region, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen. 

Han legger til at denne avklaringen er nødvendig for at Lyse Elnett skal kunne fullføre sin oppgradering av "fylkesveiene" i strømnettet. Selskapet har søkt konsesjon for nye kraftlinjer mellom stasjonen på Fagrafjell og Stokkeland i Sandnes og jobber med konsesjonssøknad for ny kraftlinje mellom Håland sør for Bryne, via Tjøtta og Hatteland til Fagrafjell. 
- Denne konsesjonen er derfor særdeles viktig slik at vi kan jobbe videre med våre prosjekter uten tvil om hvor vi skal hente strømmen fra, sier Tamburstuen. 

Gjort tilpasninger
Den nye kraftlinjen som Statnett skal bygge er på om lag 67 kilometer og vil i hovedsak følge trasé for eksisterende 132 kV-kraftlinje, men den vil være større og kraftigere enn dagens linje. 
- Sikker tilgang til strøm er en bærebjelke i et moderne samfunn. En ny leddning fra Lyse til Fagrafjell, og ny transformatorstasjon på Fagrafjell bedrer forsyningssikkerheten og styrker transmisjonsnettet i Sør-Rogaland, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding. 

Fagrafjell transformatorstasjon er blitt redusert og justert for å dempe konflikt til kulturmiljø og kulturminner. "I behandlingsprosessen har det kommet mange løsningsforslag, noe som har bidratt til at forslaget til trasé for ledningen er godt tilpasset allmenne og lokale hensyn", skriver departementet i sin pressemelding. 

Du kan lese mer om Lyse Elnett sine utbyggingsprosjekter på www.lysenett.no/prosjekter.