Norges vassdrags- og energidirektorat, (NVE) har gitt konsesjon til etablering av nytt tilbygg med grunnflate på rundt 263 m2 og høyde inntil 11 meter. Tilbygget kommer innenfor eksisterende tomt, og det vil ikke være behov for å utvide stasjonsområdet. Vedtaket om konsesjon er endelig, etter at det ikke kom inn klager innen fristen. 

Prosjektet vil i hovedsak være begrenset til egen tomt med unntak av flytting av noen kabler samt et riggområde som ligger på Stavanger kommunes eiendom. Det er utarbeidet en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for prosjektet som er sendt NVE for godkjenning. MTA-planen beskriver hvordan Lnett vil sørger for at miljøet og omgivelsene blir best mulig ivaretatt med tanke på gravearbeider og annen trafikk til og fra byggeplass i anleggsperioden. Trafikksikkerhet samt tilbakeføring av veier og grøntareal er og en del av planen sammen med en egen tiltaksplan for trær.

Bakgrunnen for utvidelsen er behovet for å skifte eksisterende 50 kV -anlegg som er utgått på levetid, samt behovet for å utvide 132 kV-anlegget. Utvidelsen er en del av en større plan for regionalnettet («fylkesveiene» i strømnettet), og legger til rette for nye forbindelser som skal styrke tilknytningen mellom Statnett sitt nett og Lnett sitt regionalnett. Dette vil gi bedre forsyningssikkerhet og legge til rette for videre vekst og elektrifisering av samfunnet. 

Oppstart på byggeplass er satt til starten av 2. kvartal 2022 og vil vare ut 2025.