Nettselskapene har de siste årene mottatt mange henvendelser fra bedrifter og det offentlige som trenger mer strøm for å kunne gå over fra fossil energi til fornybar energi i sin produksjon, til transport eller til nye etableringer. I dag er det områder i Sør-Rogaland hvor det ikke er nok ledig kapasitet i eksisterende strømnett, og bedrifter må vente i opptil 5-7 år i påvente av utbygging av strømnettet. 

- Vi i nettselskapene sitter med en kompetanse og kunnskap om energisystemet som få andre aktører har. Det er derfor viktig at vi tar denne rollen, der vi kan gi objektiv veiledning, råd og løsningsstøtte for å hjelpe våre næringskunder og kommunene i regionen slik at de får dekket sine behov for energi raskere enn i dag. Vi må se på hvordan vi kan utnytte hele energisystemet på en rasjonell måte, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett. 

Bidra til å gi strøm til flere
Pilotprosjektet blir satt opp med en egen funksjon for koordinering og rådgivning med totalt 4-5 prosjektmedarbeidere i det enkelte nettselskap. Prosjektet skal pågå i tre år, og vil bli løpende evaluert. Det er foreslått at NVE og Statnett skal inngå i en nasjonal referansegruppe for prosjektet. Pilotprosjektene vil være i en etableres som oppstarts- oppbyggingsfase frem til årsskiftet 2023/2024.

- Vi får jevnlig henvendelser om nye initiativ og utvidelser av eksisterende virksomheter som må settes på vent i påvente av tradisjonell nettutbygging. «Nettselskapet som energikoordinator» kommer ikke til å løse alle problemer, men jeg er overbevist om at dette vil bidra til at vi får til mer i årene fremover enn vi ellers ville gjort, sier Trygve Kvernland, konsernsjef i Tensio, som har ansvaret for strømforsyningen og strømnettet i Trøndelag.

Ambisjonene om kutt i klimagassutslipp og økt grønn verdiskaping gjør at prognosene for energi- og effektbehov har gått i taket de siste årene hos de tre nettselskapene. Mangel på kapasitet i eksisterende strømnett hindrer ønsket utvikling. 

Både fylkeskommunen, kommuner og nærings- og kunnskapsaktører vil være viktige samspillspartnere for nettselskapene i pilotprosjektet.  
- Vi ønsker å samarbeide tettere med kundene våre for å finne gode løsninger. Vi er allerede i gang med å teste hvordan vi kan utnytte eksisterende nett både ved å drifte hardere og utnytte fleksibiliteten til kundene våre. I dialogen med forbrukere og produsenter opplever vi at de gjerne vil være med på å finne gode løsninger for å gjennomføre elektrifiseringen. Energikoordinator-piloten som vi presenterer i dag vil styrke vår evne til å finne nye løsninger, ved å øke samspillet med kunder og aktører i energisystemet, sier Anne Sagstuen Nysæther, administrerende direktør i Elvia, nettselskapet for Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold.

Utnytte eksisterende strømnett bedre
Strømnettet må ha nok kapasitet til å levere den strømmen som forbrukes på den aller kaldeste dagen. Dette har historisk vært utgangspunktet når nettselskapene vurderer om det er mulig å knytte til nye kunder eller levere mer strøm til eksisterende kunder. 
«Fullt i strømnettet» betyr ikke at det er fullt hele tiden. I 90 prosent av året er det ledig kapasitet i nettet som ikke blir utnyttet. Det betyr at bedre koordinering og økt utnyttelse av fleksibilitet og ledig kapasitet, er et verktøy som nettselskapene og aktørene i energisystemet må bli flinkere til å benytte. 

- Å bygge nytt nett er ikke nødvendigvis den klokeste løsningen i alle tilfeller. Gjennom dialog og rådgiving ønsker vi å bidra til å finne løsninger som gjør at samfunnets behov blir ivaretatt – noen ganger ved å bygge nett, andre ganger med å ta i bruk andre løsninger som energieffektivisering/sol/batteri/fjernvarme med mer, sier Håvard Tamburstuen, administrerende direktør i Lnett. 

Et annet mål for prosjektet er å forbedre kunnskapsgrunnlaget for nettselskapenes prognoser (KSU og områdeplaner) med bedre innsikt i reelle kundebehov, økt kunnskap om når og hva kraften brukes til, og oppdatert informasjon om aktuelle tilgjengelige produksjons- og distribusjonsteknologier. Dette er viktig for å minske risikoen for at nettselskapene ikke treffer optimalt på investeringer som må gjøres for å utvide kapasiteten i strømnettet. 

Det vil bli bygget en felles kunnskaps- og erfaringsbank på tvers av selskapene som sikrer en arena for læring og gjenbruk som skal være tilgjengelig for hele energibransjen.