Elavgiften er en statlig avgift som blir tatt inn via strømregningen. Denne er foreslått økt med 0,7 øre /kWh til 20,86 øre /kWh inkludert moms fra 1. januar 2021 av regjeringen. 

Kakediagram der avgifter markert i blått dekker høyre halvdel av kaken. Nettleie til Lyse Elnett er markert i grønt på den andre siden sammen med nettleie til Statnett i gult.En kunde som bruker 20.000 kWh strøm i året (typisk enebolig) betaler 475 kroner i måneden til Lyse Elnett for drift og vedlikehold av strømnettet. Denne delen av nettleien har vært uendret i flere år. 

Smartere strømforbruk 
Vi trenger å utnytte strømnettet smartere i framtiden. Forbruket av strøm øker, og det gjør at vi begynner å få lite ledig kapasitet noen timer i døgnet. Det er svært kostbart å bygge mer nett, eller sagt på en annen måte breie «motorveier» for disse få timene. 

Klarer vi å jevne ut forbruket gjennom døgnet vil det spare samfunnet for store investeringer, og vi vil kunne holde din nettleie lavest mulig framover. En måte å jevne ut forbruket på er å flytte lading av elbil til natten, en tid på døgnet med god plass i strømnettet. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har foreslått å innføre endringer i nettleien. Vi vil gi deg mer informasjon om ny prismodell og tips til hvordan du kan holde nettleien nede i god tid før ny prismodell innføres.

Mer informasjon om ny prismodell.