Forbruket i husholdninger er redusert i alle månedene av året. Totalt er forbruket i månedene januar til og med august 241 GWh lavere enn i 2021 og 165 GWh (12,6 prosent) lavere enn i 2020. Reduksjonen er omtrent like stor som forbruket en vintermåned. Tallene gjelder for husholdninger i de ni kommunene i Sør-Rogaland der Lnett har sluttkunder.
Søylediagram som viser forbruk per måned i årene 2020, 2021 og 2022
Kunder styrer etter pris
Det er flere mulige forklaringer på reduksjonen i tillegg til høyere strømpris i 2022. 
- Siden vi i stor grad bruker strøm til oppvarming av boliger, så er strømforbruket til husholdninger sterkt påvirket av utetemperaturen. Det var også pandemi i 2020 og 2021, som kan ha påvirket forbruket, forklarer kraftsystemutvikler Aleksander Klungland.

Særlig de første månedene i 2021 var veldig kalde. Derfor er forbruket i analysene justert for målt temperatur. Analysene viser fortsatt en klar trend - høyere strømpris gir  redusert forbruk.

Graf som viser hvordan forbruk svinger, og går opp når strømprisen falt kraftig i helgen 17 og 18. september- Dette så vi også lørdag og søndag 17 og 18. september da strømprisen falt veldig i noen timer. Da strømprisen falt lørdag ettermiddag gikk forbruket opp med vel 8 prosent, og da strømprisen falt søndag ettermiddag gikk forbruket opp vel 6,5 prosent, forteller Erik Sævareid i Lnett. 

Ny nettleiemodell 
I sommer ble det innført ny nettleiemodell der strømkunder betaler et kapasitetsledd etter hvor mye de belaster strømnettet, eller sagt på en annen måte hvor mye strøm vi bruker samtidig. Det er de tre timene med høyest strømforbruk på tre ulike dager som avgjør hvilken pris du får på kapasitetsleddet. I tillegg er energileddet differensiert med noe lavere pris natt og helg enn på dagtid. 
Formålet med ny nettleiemodell er å jevne ut strømforbruket slik at eksisterende strømnett utnyttes bedre, og samfunnet unngår at det bygges mer nett enn strengt nødvendig. 
- Analysene viser at effekttoppene er redusert i 2022, men det har trolig sammenheng med redusert forbruk. Det er naturlig mindre forskjell i sommermånedene mellom de to årene, forteller Sævareid. 
Analyser av forbruk og effekttopper til nå i september viser at en av fire kunder hadde sin høyeste forbrukstopp lørdag eller søndag 17. og 18. september. Et tips for å jevne ut forbruket er å lade elbil sakte om natten hvis du kan lade trygt med hjemmelader.
I juli, da ny modell for nettleie ble innført, er andelen forbruk om natten noe høyere enn det var i samme måned i 2021. For august måned derimot, så faller andelen forbruk om natten igjen til omtrent samme nivå som i fjor.