- Det er positivt at det settes ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal vurdere tiltak for å få ned tiden det tar å bygge nytt nett. Vi er forberedt på å bidra bredt til dette viktige arbeidet, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett. 

Han påpeker at det haster med å få på plass nye gode løsninger som gjør at vi kan utvikle strømnettet i tråd med økt behov, utnytte eksisterende strømnett optimalt og sikre kundevennlige prosesser. 
- Vi håper derfor at dette arbeidet kan gå parallelt slik at det kan komme enkle, men viktige tiltak, før utvalget er ferdig, sier Tamburstuen. 

Trenger nye løsninger
I dag tar det 3-7 år å bygge en ny kraftledning eller en ny transformatorstasjon i regionalnettet («fylkesveiene» i strømnettet). I tillegg gjør reguleringen at nettselskapene er bakpå, og kan starte prosessen først når behov for økt kapasitet oppstår. Nettselskapene har derfor uttalt at det er behov for nye løsninger som gjør det mulig å levere nok strøm til rett tid og på rett plass.
 
Utvalget skal særlig vurdere tre overordnede temaer:

  • Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg.
  • Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen.
  • Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt. Blant annet om det er hensiktsmessig å innføre kriterier for hvordan nettselskapene kan prioritere nye tilknytninger hvis det oppstår kø.

Tiltak
Regjeringen har bedt NVE og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) utrede brukerbetaling for konsesjonsbehandling, og en tariff for tilknytning til overføringsnettet slik at vi mer effektivt kan sile prosjekter som trenger nettilknytning.

I tiden framover vil regjeringen vurdere om det er flere tiltak som kan bidra til å redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle tilknytning til og utbygging av nett. Bedre informasjon til nye aktører, mer digitalisering og bedre utnyttelse av forbrukerfleksibilitet er aktuelle tiltak som vil bli vurdert. 

Tidligere er tilknytting med vilkår er innført som et alternativ til nettinvesteringer.