Det offentlig oppnevnte strømnettutvalget la i dag fram sine anbefalinger for hvordan samfunnet kan redusere tiden det tar å få på plass nytt strømnett. I dag tar det 3-7 år å bygge nytt regionalnett («fylkesveier» i strømnettet) og inntil 10 år å bygge nytt transmisjonsnett («motorveier» inn til regionen som Statnett har ansvar for).  

Positiv til forslag
- Strømnettutvalget har gjort en grundig jobb. Alle tiltak som kan bidra til mer effektiv utbygging av strømnettet er bra. Det er lagt fram flere tiltak som vil bidra positivt, deriblant forslag om «fast track» for mindre saker, prising av kapasitet som er bestilt, parallelle prosesser og vurdere driftspolicy for å utnytte eksisterende nett mest mulig. Vi er imidlertid usikre på om forslagene monner nok, sier Håvard Tamburstuen i Lnett.

Lnett opplever et framoverlent næringsliv i vekst, som ønsker å få til ny verdiskapning og vil kutte sine utslipp for å være konkurransedyktig framover.

- En del av forslagene handler om hva nettselskapene bør gjøre, og det vil Lnett selvsagt se nøye på og utføre så raskt vi kan. Flere forslag har vi sågar allerede startet på. Nå skal vi lese nøye gjennom rapporten, for den er veldig viktig for oss, våre kunder og regionen, sier Tamburstuen.
 
Bedre utnyttelse av eksisterende nett, standardisering av tilknytningsprosess, kjøre parallelle prosesser i forbindelse med konsesjonssøknad for å unngå dødtid og tilknytning med vilkår er eksempler på ting vi allerede jobber med. Tilknytning med vilkår innebærer at kunder kan bli koblet fra i perioder med for liten kapasitet i nettet, for eksempel en kald vintermorgen. 
Lnett er opptatt av at raskere prosesser ikke går på bekostning av gode prosesser. Dialog og samhandling med kommuner, grunneiere og andre interessenter er viktig og må ivaretas på en god måte.

Behov for ny hovedforsyning til regionen 
Lnett har de siste årene registrert en kraftig økning i behovet for mer strøm og økt kapasitet i strømnettet. Nettselskapet har fått inn bestillinger fra store næringskunder på til sammen 200 MW, noe som tilsvarer behovet til 40.000 boliger. Basert på henvendelsene nettselskapet får fra en lang rekke interessenter er flere bestillinger på vei. I stor grad er det industri og elektrifisering av transport som driver økningen i behovene. Det er planer om batterifabrikk, datasenter, fergelading, veiprosjekt, bergverksdrift og elektrifisering av eksisterende industri, deriblant fiskeoppdrett. 

- Statnett bygger en ny hovedforsyning inn til regionen, men vi ser allerede behov for å oppgradere ytterligere en hovedledning inn til vårt område. Det tar tid å få på plass denne, og med de planene som foreligger fra næringslivet, så er tiden knapp. Strømnettutvalget sitt forslag om å vurdere driftspolicy og ta i bruk tilknytning med vilkår er derfor av stor betydning sier Tamburstuen. 

Lnett er godt i gang med å oppgradere «fylkesveiene» i strømnettet på grunn av alder og for å øke kapasiteten. Noen prosjekter er allerede fullført, og to prosjekter er under bygging. Det bygges ny kraftlinje mellom Jørpeland, Veland og Hjelmeland og ny kraftlinje mellom Opstad ved Åna kretsfengsel og opp til Håland (sør for Bryne). I tillegg er tre nye transformatorstasjoner under bygging.