Mulighet for å tilknytte mer forbruk på vilkår er et av hovedfunnene i Områdeplan for Sør-Rogaland og Agder ble presentert av Statnett og Lnett på dialogmøte på Sola fredag 20. januar. 400 MW tilsvarer det effektforbruket rundt 80.000 boliger vil bruke på samme tid en kald vinterdag. 

- Arbeidet med områdeplanen tydeliggjør at vi kan knytte mer forbruk til strømnettet enn vi tidligere har kommunisert. Dette er mulig gjennom en ordning vi kaller tilknytning på vilkår. Det betyr at store kunder kan få knytte seg til nettet mot at de kan få koblet ut deler av forbruket sitt ved sjeldne feilhendelser i nettet, for å begrense konsekvensen for vanlige forbrukere som deg og meg, forklarer konserndirektør Nett, Elisabeth V. Vardheim i Statnett i en pressemelding. 

Godt nytt for verdiskapning
Konkrete løsninger for tilknytning på vilkår skal utarbeides mellom Lnett og Statnett, og må vurderes og avklares med hver enkelt bedriftskunde.  
Avdelingsdirektør Lars Andre Kalve- Økt kapasitet, selv om det er på vilkår, er godt nytt for etablering av ny industri og arbeidsplasser i Sør-Rogaland. Arbeidet som er gjort, pågår og planlegges i strømnettet legger til rette for verdiskapning og elektrifisering som kommunene og fylkeskommunen ønsker. Nå gjelder det å holde oppe tempo i utbyggingen av strømnettet uten at det går utover gode prosesser der vi sammen finner løsninger for fornying og forsterkning som trengs, sier Lars Andre Kalve, avdelingsdirektør Nettstrategi og analyse i Lnett. 

I Sør-Rogaland er det reservert 230 MW effekt til modne kunder. Lnett jobber også med å utrede flere prosjekter som totalt har bestilt 250 MW, og som kan bli modne innen kort tid. Kraftsystemutredningen som ble presentert høsten 2022 viser en forventet økning i strømforbruk på 560 MW fram mot 2042 i basisscenario og 1100 MW i høyt scenario. 

Både Statnett og Lnett har flere pågående prosjekter for å øke kapasiteten i transmisjonsnettet («motorveiene» i strømnettet») og regionalnettet («fylkesveiene») i området. Når den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell settes i drift av Statnett i 2023, blir forsyningssikkerheten styrket, og det blir mulig å knytte til om lag til 300 MW forbruk i Sør-Rogaland utover dagens forbruksnivå. Det meste er allerede reservert av bedriftskunder. I tillegg kan det altså knyttes til opp mot 400 MW på vilkår. Totalt vil dette øke dagens forbruk med 50 prosent.

Strømnettet må forsterkes ytterligere
I områdeplanen foreslås en trinnvis utvikling av transmisjonsnettet i Sør-Rogaland for å legge til rette for industriutvikling og styrke forsyningssikkerheten. Første trinn omfatter pågående prosjekter som ny kraftledning mellom Lysebotn og Fagrafjell, helt nord i Time kommune, og nye transformatorstasjoner som skal erstatte eksisterende stasjoner i Sandnes og Stavanger (Bærheim og Stølaheia). I tillegg planlegger Statnett å etablere en ny 420 kV kraftledning mellom Fagrafjell og Forus (Bærheim). 

For å sikre kapasitet til ytterligere ønsket forbruksvekst, må de eksisterende kraftledningene inn til Sør-Rogaland forsterkes. Statnett vurderer at det neste tiltaket som bør realiseres er en 420 kV kraftledning fra Ertsmyra i Sirdal til Fagrafjell. Denne forbindelsen vil erstatte den eksisterende 300 kV ledningen på strekningen.

- Ny Krossberg transformatorstasjon i Stavanger og oppgradering av kraftledningen fra Ertsmyra til Fagrafjell er avgjørende for verdiskapning i Sør-Rogaland. I deler av Stavanger og Randaberg har vi i dag tilknytningsstopp for større bedrifter, for eksempel gartneri, oppdrett, lading for skip osv. Først når Krossberg og Lnett sitt utbyggingsprosjekt nordover til Randaberg og Rennesøy er ferdig vil vi ha permanent løsning for dette, sier Lars Andre Kalve. 

Trinn tre innebærer å erstatte den eksisterende 300 kV-ledningen langs kysten, fra Kvinesdal til Fagrafjell. Dette tiltaket er nødvendig for å håndtere stor vekst i forbruket og en forutsetning for at havvind skal kunne knyttes til langs kysten av Sør-Rogaland.

Gode forutsetninger 
Sør-Rogaland har med sin beliggenhet nær transmisjonsnettet og produksjon av vind- og vannkraft gode forutsetninger for å få til overgang fra fossil til fornybar energi. Det er også potensiale for ny kraftproduksjon og effektutvidelser i eksisterende vannkraftverk og er godt egnet for ilandføring av havvind. 

Statnett kjenner til planer om kraftproduksjon på omtrent 400 MW i området, men forventer at flere tiltak vil komme i årene fremover. En økning i strømforbruk uten en tilsvarende økning i produksjon, kan allerede i 2026 medføre et energiunderskudd i Sør-Norge viser tall fra Statnett. Den fremtidige utviklingen vil gi mye ny uregulerbar produksjon i nettet som vind- og solkraft. 

- Det gir behov for økt fleksibilitet, og Sør-Rogaland og Agder med sin nærhet til mellomlandsforbindelsene, effektutvidelser i vannkraftverk og pumpekraft har gode forutsetninger for å bidra til å balansere kraftsystemet. Vi ser også spennende muligheter ved at deler av det nye forbruket kan bidra med verdifull fleksibilitet, avslutter Vardheim.

Presentasjonen til Statnett og Lnett på dialogmøte fredag 20. januar. 

Fakta om områdeplaner
I det grønne taktskiftet som nå pågår møter Statnett omfattende planer om økt kraftforbruk. Områdeplanene er et av Statnetts viktige verktøy for å levere på det grønne taktskiftet. Planene skal hjelpe Statnett og våre samarbeidspartnere med å oppnå mer helhetlige løsninger, tydeligere og mer forutsigbar nettutvikling og mer effektiv prosjektgjennomføring.  Dette krever store nettiltak, som vi nå ser på helhetlig gjennom 10 områdeplaner i hele landet. Ett av områdene er Sør-Rogaland og Agder.