Jærnettet er betegnelsen på regionalnettet mellom Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes kommune og Kielland transformatorstasjon i Eigersund kommune. Det er 12 transformatorstasjoner og 85 kilometer luftlinje og jordkabel. Utbyggingen av dette strømnettet ble i all hovedsak gjort på 60-, 70- og 80-tallet.

Strømnettet må være dimensjonert slik at det har nok kapasitet til å tåle den høyeste belastningen vi kan få i nettet. Forbruket av strøm varierer betydelig både gjennom året og gjennom døgnet. Det aller høyeste forbruket er på kalde dager om vinteren, og strømnettet må dimensjoneres etter det.

Forbruket på Sør-Jæren ble nær doblet i løpet av 30 år fram mot 2013. Det er ventet at forbruket igjen kan doble seg til 400 MW i 2060. Dette baserer seg på middelscenario fra Statistisk Sentralbyrå. Sammen med alderen på strømnettet gjør dette at det er behov for å bygge nytt strømnett på Jæren.

For tiden skjer det mye innen elektrifisering av transportsektor, planer om datasentre osv. Dette kan påvirke forbruket i tiden som kommer.