I melding for Jærnettet ble det lagt til grunn at nytt regionalnett skulle kobles til i eksisterende transformatorstasjoner på Vagle i Sandnes og Opstad i Hå. Etter at meldingen var på høring, så har Statnett bygget ny transformatorstasjon i Bjerkreim kommune. Dette er et nytt knutepunkt i strømnettet hvor vi kan hente 132 kV som er det nye spenningsnivået for regionalnettet som nå blir bygget. 

Arbeidet med å bygge ny kraftledning mellom ny transformatorstasjon i Bjerkreim og en ny transformatorstasjon på Opstad er i full gang. Vi har også søkt konsesjon for å bygge en ny kraftlinje mellom Opstad og Håland sør for Bryne, samt ny transformatorstasjon på Håland. 

Statnett fikk i desember 2019 konsesjon for ny transformatorstasjon på Fagrafjell som ligger på grensen mellom Time og Sandnes kommuner. Vi vil også ha et anlegg på denne stasjonen slik at vi sikrer god forsyning av strøm til blant annet Jæren. Statnett planlegger at ny stasjon skal settes i drift i løpet av 2023. 

I tillegg har vi søkt om å bygge to nye kraftledninger mellom Fagrafjell og eksisterende Vagle transformatorstasjon, samt en utvidelse av denne stasjonen. 

For å dempe ulempene i området nord for Fagrafjell er det søkt om at kraftledningen mellom Fagrafjell og Håland blir hengt opp i de samme mastene som den ene linjen mellom Fagrafjell og Vagle. Slik er det mulig å unngå en tredje masterekke for regionalnettet i dette området.