Illustrasjon av Tjøtta stasjon
Det er søkt om to nye trasékombinasjoner ved Re sørøst for Bryne for ny kraftledning etter innspill fra grunneiere. De to tidligere alternativene er ikke er trukket. Dette gjør at det nå er fire likestilte trasekombinasjoner i dette området. Ved Anda er det gjort en mindre justering av en vinkel på kraftledningen. 

I tillegg søkes det om å få bygge nye transformatorstasjoner, en på Tjøtta og en på Hatteland. Tjøtta transformatorstasjon skal erstatte dagens Tu transformatorstasjon som ble bygget i 1949, og planen er å bygge denne samtidig med ny kraftledning, og ha dette i drift i 2025. Dagens Hatteland transformatorstasjon er eid av KE Nett, men Lyse Elnett søker på vegne av selskapet. KE Nett sin plan er at nye Hatteland transformatorstasjon skal stå klar i 2035. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har bedt om at det søkes om begge stasjonene nå for å vise mer av helheten for hvordan framtidig struktur for overordnet strømnett blir i området. 

Disse to transformatorstasjonene er tidligere vist i melding for oppgradering av overordnet strømnett på Jæren som var på offentlig høring i 2016. 

I opprinnelig plan skulle denne kraftledningen tas helt fram til Fagrafjell transformatorstasjon som Statnett er i gang med å bygge. Etter nye vurderinger og innspill er Lyse Elnett kommet til at kraftledningen kan stoppe i Vagle transformatorstasjon. Det er søkt om å utvide denne transformatorstasjonen i en annen søknad som allerede er til behandling hos NVE. Tidligere er det søkt om at trasé for kraftledningen krysser over Figgjoelva ved Vaglemoen og inn til Fagrafjell transformatorstasjon. Nå endres denne til å gå til Vagle transformatorstasjon, og det er omsøkt to traséalternativer inn til stasjonen. 

Berørte grunneiere vil få brev med informasjon om denne endrings- og tilleggssøknaden når NVE legger den ut på offentlig høring. Det vil da også bli gitt informasjon om frist for å komme med innspill til denne, samt dokumenter tilhørende denne søknaden blir publisert på denne prosjektsiden.