Konsesjonssøknad for ny kraftledning mellom nye Håland og nye Fagrafjell transformatorstasjon via Tjøtta ble lagt ut på høring i januar i år, med høringsfrist 28. februar. Det kom inn 37 høringsuttalelser, som gjaldt alt fra særskilte hensyn på enkelteiendommer, til trasevalg og løsninger for hele prosjektet. Lyse Elnett har vurdert samtlige av høringsuttalelsene, og kommentert disse til NVE. Både høringsuttalelser og kommentarer finner du på NVEs nettsider for prosjektet, under "filer" til høyre på siden: NVE's side om prosjektet

NVE vil vurdere alle de innkomne innspillene, og derette komme med et vedtak om det skal gis konsesjon, og på hvilke vilkår. Alle berørte grunneiere vil motta informasjon om dette i posten så snart et vedtak er på plass. Oppdatert informasjon finner du også her på nett.

Ved spørsmål om prosjektet, kan grunneierkontakt Andreas Janson kontaktes. Epost: andreasj@lyse.no eller telefon 40 87 38 70