Lyse Elnett har søkt om ny 132 kV kraftledning Håland i Time, via Tjøtta og Hatteland i Klepp til Vagle i Sandnes kommune og har søkt konsesjon for luftledning.  

Hovedbegrunnelsen for å velge luftledning er knyttet til økonomi, tekniske forhold og forsyningssikkerhet. Luftledning har vesentlig lavere kostnader per km, luftledning har mindre komplekse anlegg og luftledning har lavere feilprosent per km, samt kortere reparasjonstid ved eventuelle feil. Statnett sin årsstatistikk for 2018 viser at antallet feil på 132 kV kabelanlegg i gjennomsnitt for perioden 2009- 2018 er dobbelt så høy pr. 100 km som for 132 kV luftledningsanlegg.  

Vårt samfunnsoppdrag er å få mest mulig nett for pengene, slik at våre kunder ikke får høyere nettleie enn nødvendig. I dette prosjektet har Lyse Elnett beregnet merkostnaden for jordkabel på en 6,5 km lang delstrekning til ca. 30 MNOK, selv når tapsforskjell mellom luftledning og jordkabel er hensyntatt. Lyse Elnett har derfor ikke omsøkt jordkabel.  

Klepp kommune har et sterkt ønske om jordkabel mellom Tjøtta og Hatteland og formannskapet har vedtatt at de ønsker å bidra økonomisk til merkostnadene, men et beløp er ikke konkretisert.   

- Lyse Elnett er ikke imot jordkabel, men vi kan ikke si at våre kunder skal dekke merkostnaden det har. Vil Klepp kommune eller andre finansiere hele merkostnaden, så er det en løsning vi gjerne imøteser, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.   

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har sendt brev til Klepp kommune der de ber dem informere Lyse Elnett om det er ønskelig å gå videre med planer om ekstern finansiering slik at NVE kan fortsette behandlingen av konsesjonssøknaden og tilleggssøknad.   

- For at vi skal kunne sende tilleggssøknad om jordkabel, så må vi inngå en avtale om finansiering av merkostnad for jordkabel.  Men det pågår en konsesjonsprosess, og det er viktig at kommunen ikke venter for lenge med å komme til oss, sier Tamburstuen.