Det er Rogaland fylkeskommune, ved seksjon for kulturarv, som gjennomfører de arkeologiske registreringene. Undersøkelsene er planlagt langs hele traseen, inkludert de områdende hvor det er flere alternativer. Dette arbeidet skjer parallelt med NVEs behandling av konsesjonssøknaden.

Lyse Elnett vil ta kontakt med alle berørte grunneiere før oppstart av de arkeologiske registreringene.

Informasjon om arkeologiske registreringer fra Rogaland fylkeskommune.

Som en del av planleggingen ønsker vi informasjon om det er spesielle hensyn som må tas under registreringene. Dersom det er dyr på beite i områder som skal undersøkes, ber fylkeskommunen om at disse gjerdes inn eller flyttes i perioden registreringen pågår på det aktuelle området. Det er fint om informasjon om forpaktere i dette området sendes til grunneierkontakt i prosjektet.

Registreringene blir gjennomført på ulike måter. Det blir gjort ved maskinell søkesjakting i områder med dyrka mark. Da blir det laget 3-4 meter brede sjakter med maskin med ca 12 m mellomrom over det som kan bli anleggsområde. Det graves ned til fast bakke /undergrunn, som oftest vil det si 30-40 cm. I enkelte tilfeller kan det være behov for å gå dypere, for eksempel ved påfylte masser og eldre dyrkingsjord under dagens matjord. Sjaktene blir lagt igjen når undersøkelsen er ferdig.

Prøvestikking blir utført ved å grave 50x50 cm hull ned i bakken, så dypt de kommer. Massen blir såldet for å lete etter steinalderartefakter. Deretter blir prøvestikkene fylt igjen.

Overflateregistrering skjer ved at det søkes etter synlige kulturminner på markoverflaten, både automatisk freda og nyere tids kulturminner.

Dersom du er grunneier/forpakter og ønsker befaring i felt på oppstartsdagen eller mer informasjon om de arkeologiske registreringene, så ta kontakt med grunneierkontakt i prosjektet, Andreas Janson på andreasj@lyse.no. Det er også viktig at vi får informasjon hvis det er påvist potetål (PCN), floghavre eller er andre forhold det må tas hensyn til innenfor planområdet.

Videre planlegging av prosjektet
For å sikre oss at det tas tilstrekkelig hensyn i anleggsperioden, ønsker vi allerede nå å kartlegge forhold på de enkelte eiendommer som kan være av betydning for byggingen. I detaljplanleggingen vil vi deretter vurdere eventuelle tiltak. Tiltak vil bli beskrevet i plan for miljø-, transport-, og anleggsplan (MTA-plan), som utarbeides etter prosjektet får konsesjon fra NVE.

Hvis det er forhold som du ønsker at vi vurderer, ber vi om at du sender det per epost til grunneierkontakt Andreas Janson. Innspillene kan være om alt fra dyr på beite, ønske om riggplass, eller dersom det er spesielt utsatte steder på eiendommen (bløte områder, e.l.), som vi må vurdere i den videre planleggingen. Det vil bli flere anlegninger til å komme med innspill til MTA-planen.