Oransje gravemaskin står på grønt jorde klar til å lage sjaktI områder hvor det er flere alternativer, så blir det gjort registreringer langs alle de ulike alternativene. Det er Rogaland fylkeskommune som gjennomfører arkeologiske registreringer. 

Det har vært dialog med berørte grunneiere, og Lyse Elnett har mottatt mye informasjon om relevante forhold på den enkelte eiendom. Denne informasjonen er gitt til Rogaland fylkeskommune. Så langt det lar seg gjøre vil vi forsøke å etterkomme disse hensynene. 

Er du grunneier og har spørsmål eller ny informasjon som er viktig i forbindelse med arbeidet på din eiendom, så ta kontakt med vår grunneierkontakt Andreas Janson på epost (andreasj@lyse.no) eller mobil.

Berørte grunneiere blir kontaktet fortløpende ca en uke før oppstart på deres eiendom. 

Spesielle hensyn som tas i forbindelse med arbeidet: 

 • Tiltak med hensyn til beitedyr vurderes konkret på den enkelte eiendom. Registreringer som ikke kommer i konflikt med vekstsesong og produksjon blir prioritert i august /september. 
 • Selv om det ikke forelligger informasjon som tilsier at det eksisterer sykdommer som eksempelvis potetål eller lignende, vil det bli satt krav om at maskiner vaskes før de flyttes til ny eiendom. 
 • Ved graving på dyrkamark (matjord) søkes matjord og undergrunnsjord håndtert separat slik at de kan tilbakeføres i riktig rekkefølge. 

De arkeologiske registreringene gjennomføres som følge av at prosjektområdet kommer i berøring med flere områder der det er registrerte kulturminner, samt potensial for nye funn. Registreringer blir gjennomført på ulike måter. 

 • Maskinell søkesjakting på dyrka mark: 
  Det blir laget 3-4 meter brede sjakter med maskin med ca 12 meter mellomrom over det som kan bli anleggsområde. Det graves ned til fast bakke /undergrunn, som oftest vil det si 30-40 cm. I enkelte tilfeller kan det være behov for å gå dypere, for eksempel ved påfylte masser og eldre dyrkingsjord under dagens matjord. Sjaktene legges igjen når undersøkelsen er ferdig. 

 • Prøvestikking
  Utføres ved å grave 50 x 50 cm hull i bakken. Massen blir såldet for å lete etter steinalderartefakter. Deretter blir prøvestikkene fylt igjen. 
 • Overflateregistrering
  Skjer ved at det søkes etter synlige kulturminner på markoverflaten, både automatisk freda og nyere tids kulturminner.