Stortingsmelding 14 (2011-2012) «Vi bygger Norge» legger føringer for hvordan blant annet «fylkesveiene» i strømnettet skal planlegges og bygges. For strømnett på 132 kV skal luftledning velges som hovedregel. Dette må Lyse Elnett forholde seg til, og det er bakgrunnen for at vi søker konsesjon for luftledning.

Hovedbegrunnelsen for å velge luftledning er knyttet til økonomi, tekniske forhold og forsyningssikkerhet. Luftledning har vesentlig lavere kostnader per km, luftledning har mindre komplekse anlegg og luftledning har lavere feilprosent per km, samt kortere reparasjonstid ved eventuelle feil. Statnett sin årsstatistikk for 2018 viser at antallet feil på 132 kV kabelanlegg i gjennomsnitt for perioden 2009- 2018 er dobbelt så høy pr. 100 km som for 132 kV luftledningsanlegg.

Det er behov for å fornye «fylkesveiene» i strømnettet (regionalnettet) i store deler av Sør-Rogaland. Dersom det åpnes for kabel i prosjektene vil det utgjøre en betydelig økt kostnad totalt sett, og det vil igjen påvirke nettleien til nettkunder i Sør-Rogaland. Lyse Elnett er opptatt av å bygge mest mulig strømnett til lavest mulig kostnad for å holde nettleien til kunder nede. Vi er positive til kabel dersom noen er villig til å betale for merkostnader forbundet med det. 

Lyse Elnett har også sett på besparelser ved mindre energitap i kabel. De største besparelsene vil komme flere år fram i tid når forbruket har økt, og besparelsen gir da en lav nåverdi. Vår beregning viser at nåverdien for sparte tapskostnader vil ha en nåverdi på 2,2 millioner kroner. Dette betyr at kabel vil gi rundt dobbel kostnad sammenlignet med luftlinje, også om lavere energitap blir tatt med i regnestykket.

Utredning av kabel er omtalt i kapittel 4.6 i Tilleggs- og endringssøknaden fra 1. halvår 2021. (PDF, 5MB)

Stortingsmelding 14 sier at jordkabel kan velges på begrensende delstrekninger dersom:

• luftledning er teknisk vanskelig eller umulig
• luftledning vil gi særlig store ulemper for bomiljø og nærfriluftsområder der det er knapphet på slikt areal, eller der kabling gir særlige miljøgevinster
• kabling kan gi en vesentlig bedre totalløsning alle hensyn tatt i betraktning
• kablingen er finansiert av nyttehavere med det formål å frigjøre arealer til for eksempel boligområder eller næringsutvikling
• kabling av eksisterende overordnet distribusjonsnett kan frigjøre traseer til ledninger på høyere spenningsnivå

Bildet på toppen av saken viser er en visualisering som er gjort hvor luftlinje er satt inn på flaten delvis bak klynger av trær. Bildet er tatt fra Tinghaug.