Nei, vi har dessverre ikke mulighet for det. Kostnader i forbindelse med ny tilknytning til strømnettet eller behov for økt uttak av strøm (så kalt anleggsbidrag) betales etter medgått kost.

Hvordan anleggsbidrag skal beregnes og evt fordeles mellom kunder er regulert av "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer" (§16). Der står det at anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytning eller forsterkning inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. Dette er årsaken til at anleggsbidrag settes etter medgått tid og kost.