Størsteparten av bedriftene i vår region har nettleie kalt "Normal næringsvirksomhet", og har da et strømforbruk under 80 kVA. Store næringskunder med forbruk over 80 kVA, betaler også et effektledd i tillegg til fastledd og energiledd.

Priser fra 1. januar 2022
Fra 1. januar 2022 blir det endring i modell for nettleie for mange næringskunder som i dag har tariffen "Normal næringsvirksomhet". Informasjon om ny modell og priser finner du på egen side. 
Store næringskunder med forbruk over 100.000 kWh i året får tariffen "Effektmålt overføring". For denne tariffen blir det etter nyttår også et effektledd sommer (perioden april - oktober). Prisen på denne vil for lavspent bli 10 kr /kW (aktiv) og 5 kr/kW (reaktiv), og for høyspent 9 kr/kW (aktiv) og 5 kr/kW (reaktiv).

Nettleiepriser for 2021

Normal Næringsvirksomhet
Fastledd (inkl mva)Energiledd (inkl mva)Fastledd (u/mva)Energiledd vanlig forbruksavgift (u/mva)Energiledd lav forbruksavgiftEnergiledd ingen forbruksavgift
3640 kr pr år43,45 øre/kWh2912 kr pr år34,76 øre/kWh18,62 øre/kWh18,07 øre /kWh

Prisen gjelder fra 2021
Fastledd inkluderer årlig avgift til Enova på 800 kroner uten moms.
Energiledd betales etter totalt strømforbruk i fakturaperioden. Ulike priser vinter /sommer kan tilbys på forespørsel til lavspentkunder uten effektmåling, og med årsforbruk over 8000 kWh. En slik avtale følger kalenderåret og forutsetter 1 års bindingstid.

 
Effektmålt overføring
FastleddEnergiledd vanlig forbruksavgiftEnergiledd lav forbruksavgiftEnergiledd ingen forbruksavgiftEffektledd (vinter)
øre/kWhøre/kWhøre/kWhkr /kW
Lavspent med måneds effektmåling18.800 kr i året20,19 / 21,19 (sommer / vinter)4,05 / 5,05 (sommer / vinter)3,5 /4,5 (sommer /vinter)80 / 40 (aktiv /reaktiv)
Høyspenning med måneds effektmåling18.800 kr i året19,19 / 20,19 (sommer /vinter)3,05 / 4,05 (sommer / vinter)2,5 / 3,5 (sommer /vinter)70 / 30 (aktiv/reaktiv)

Nettleiepris "Effektmålt overføring" gjelder store næringskunder som har et strømforbruk over 80 kVA. 80 kVA tilsvarer 200 Ampere i 230 V-nettet og 125 A i 400 V-nettet.

Effektledd avregnes i kroner per kW og kroner per kVAr etter det høyeste effektuttaket for den aktuelle måneden. Det blir bare avregnet effekt for vintermånedene januar, februar, mars, oktober, november og desember.

Fleksibel overføring
FastleddEnergiledd vanlig forbruksavgEnergiledd lav forbruksavgEnergiledd ingen forbruksavgEffektledd vintermåneder
kr/årøre/kWhøre/kWhøre/kWhkr/kW(aktiv), kr/kVAr (reaktiv)
Høyspenning m/umiddelbar utkobling18 80019,19 / 20,19 (sommer / vinter)3,05 / 4,05 (sommer / vinter)2,50 (sommer), 3,50 (vinter)42 (aktiv), 18 (reaktiv)
Høyspenning m/ 2 timers utkoblingsvarsel18 80019,19 / 20,19 (sommer / vinter)3,05 / 4,05 (sommer / vinter)2,50 (sommer), 3,50 (vinter)49 (aktiv), 21 (reaktiv)
Lavspenning m/umiddelbar utkobling18 80020,19 / 21,19 (sommer / vinter)4,05 / 5,05 (sommer / vinter)3,50 (sommer), 4,50 (vinter)48 (aktiv), 24 (reaktiv)
Lavspenning m/ 2 timers utkoblingsvarsel18 80020,19 / 21,19 (sommer / vinter)4,05 / 5,05 (sommer / vinter)2,50 (sommer), 3,50 (vinter)56 (aktiv), 28 (reaktiv)

Priser er gjeldende fra januar 2021. 
Fleksibel overføring tilbys etter avtale når tilhørende kommunikasjonssystem er på plass. Det er næringskunder som har uttak over 200 kW som kan få en slik avtale.

Prisene er lik som for effektmålte kunder, men med rabatt på effektledd i vintermånedene. I en slik avtale kan strømmen bli koblet ut direkte via fjernstyring. Varsling om utkobling og innkobling skjer på SMS til kontaktperson kunde har oppgitt.

Det stilles ikke krav til reserveforsyning, men kunden må selv ta ansvar for eventuelle konsekvenser i perioder med utkobling. Som kunde må du regne med at strømmen kan bli koblet ut spesielt i perioder med høyt forbruk. Ved manglende utkobling skjer en overføring til ordinær effekttariff med 20 prosent påslag, som har tilbakevirkende kraft i inntil tre år avhengig av siste vellykkede utkobling.

Regionalnett
KundetypeEffekt (kr/kW)Residual (øre/kWh)
Ordinær uttak A310
Ordinær uttak B467
Ordinær uttak C517
Innmating1,35
Fleksibel momentan utkobling155
Fleksibel 2 timers varsel230

Nivåer for uttak: 
Nivå A: Direkte uttak fra en sentralnettstasjon - spenning 66 eller 132 kV
Nivå B: Uttak fra transformatorstasjon "ute" i regionalnettet - 50 eller 132 kV
Nivå C: Uttak fra transformatorstasjon "ute" i regionalnett - 10 eller 22 kV

Metode for avregning av nettleie i regionalnett
Fastledd: 
- Hvert uttakspunkt avregnes basert på uttak i topplasttime (Lyse Elnett sin topplasttime vil være lik Statnett sin)
- Det brukes snitt over fem siste år
- Det korrigeres for produksjon i topplasttime og k-faktor i henhold til Statnett sine regler/praksis
- Det beregnes minimumseffekt for sesongkunder /kunder med høye effektuttak utenom topplasttime. 
Energiledd: 
- Fra og med 1. februar 2021 beregnes ukentlige marginaltapssatser for alle uttakspunkter