Størsteparten av bedriftene i vår region har nettleie kalt "Normal næringsvirksomhet", og har da et strømforbruk under 80 kVA. Store næringskunder med forbruk over 80 kVA, betaler også et effektledd i tillegg til fastledd og energiledd (effektmålt nettleie). Enkelte bedrifter har krav på redusert eller ingen forbruksavgift. 

Ny modell for nettleie
Ny modell for nettleie som nettselskapene var pålagt å innføre 1. januar 2022 er utsatt. Det betyr at bedriftskunder, som skulle byttet tariff som følge av forskriftsendring, ikke bytter tariff ved nyttår likevel. Kunder beholder den prismodellen de har i dag inntil ny modell innføres.  Informasjon om ny modell for nettleie finner du på egen side. 
 

Normal næringsvirksomhet
Pris inkludert momsPris uten moms
Fastledd3640 kr per år2912 kr per år
Energiledd april - desember41,85 øre/kWh33,48 øre/kWh
Energiledd januar - mars33,73 øre/kWh26,98 øre/kWh
Energiledd lav forbruksavgift18,62 øre/kWh
Energiledd ingen forbruksavgift18,07 øre /kWh

Prisen gjelder fra 1. januar 2022. 
Fastledd inkluderer årlig avgift til Enova på 800 kroner uten moms. Regjeringen har redusert elavgiften for 2022 til 8,91 øre/kWh (uten moms) for januar til mars, og 15,41 øre/kWh (uten moms) for april til desember. Det er bakgrunnen for lavere pris på energiledd i januar til mars. 
Energiledd betales etter totalt strømforbruk i fakturaperioden. Ulike priser vinter /sommer kan tilbys på forespørsel til lavspentkunder uten effektmåling, og med årsforbruk over 8000 kWh. En slik avtale følger kalenderåret og forutsetter 1 års bindingstid.

Effektmålt overføring
Lavspent med måneds effektmålingHøyspent med måneds effektmåling
Fastledd18.800 kr i året18.800 kr i året
Energiledd januar-mars13,41 øre/kWh12,41 øre/kWh
Energiledd april-september18,91 øre/kWh17,91 øre/kWh
Energiledd oktober - desember19,91 øre/kWh18,91 øre/kWh
Energiledd lav forbruksavgift4,05 / 5,05 øre/kWh (sommer/vinter)3,05 / 4,05 øre /kWh (sommer/vinter)
Energiledd ingen forbruksavgift3,5 / 4,5 øre/kWh (sommer/vinter)2,5 / 3,5 øre/kWh (sommer/vinter)
Effektledd vinter77,0 / 37,0 kr/kW/kVAr (aktiv/reaktiv)67,0 / 27,0 kr/kW/kVAr (aktiv/reaktiv)
Effektledd sommer7,0 / 2,0 kr/kW (aktiv/reaktiv)6,0 / 2,0 kr/kW (aktiv/reaktiv)
 

Nettleiepris "Effektmålt overføring" gjelder store næringskunder som har et strømforbruk over 80 kVA. 80 kVA tilsvarer 200 Ampere i 230 V-nettet og 125 A i 400 V-nettet. Kunder som har denne tariffen betaler et fastledd, et energiledd og et effektledd. Prisen for energiledd og effektledd varierer gjennom året.
Effektledd sommer ble redusert med 3 kroner fra 1. april 2022 og ut året for både lavspent og høyspent (aktiv og reaktiv), mens pris for Effektledd vinter er redusert fra 1. oktober 2022 og ut året. Effektledd avregnes i kroner per kW og kroner per kVAr etter det høyeste effektuttaket for den aktuelle måneden. 

Regionalnett
KundetypeEffekt (kr/kW)Residual (øre/kWh)
Ordinær uttak A80
Ordinær uttak B222
Ordinær uttak C272
Innmating1,43

Pris fra 1. april 2022 ut året
Nivåer for uttak: 
Nivå A: Direkte uttak fra en sentralnettstasjon - spenning 66 eller 132 kV
Nivå B: Uttak fra transformatorstasjon "ute" i regionalnettet - 50 eller 132 kV
Nivå C: Uttak fra transformatorstasjon "ute" i regionalnett - 10 eller 22 kV

Metode for avregning av nettleie i regionalnett
Fastledd: 
- Hvert uttakspunkt avregnes basert på uttak i topplasttime (Lnett sin topplasttime vil være lik Statnett sin)
- Det brukes snitt over fem siste år
- Det korrigeres for produksjon i topplasttime og k-faktor i henhold til Statnett sine regler/praksis
- Det beregnes minimumseffekt for sesongkunder /kunder med høye effektuttak utenom topplasttime. 
Energiledd: 
- Fra og med 1. februar 2021 beregnes ukentlige marginaltapssatser for alle uttakspunkter