Plusskunder
De aller fleste privatkunder med solceller på taket kommer inn under denne kategorien. Plusskunder kan ikke ha produksjn over 100 kW. Forbruk og produksjon måles i samme punkt. 

Plusskunder betaler ikke nettleie for strømmen som produseres og leveres inn til strømnettet. De får betalt for strømmen som leveres inn på nettet gjennom et negativ energiledd på nettleien. Plusskuner må inngå avtale med kraftleverandør  for betaling av produksjonen som leveres inn på nettet. 

For energi som tas ut av nettet og brukes betales vanlig nettleie. 

Prisliste produksjon, plusskunde
Prisliste, pr 01.07.2024Uten moms
Energiledd, produksjon-4,0 øre/kWh

 

Prosumenter
Plusskunder som leverer mer en 100 kW kalles prosumenter. En prosument kan ikke ha produksjon som overstige 1GWh pr år. Forbruk og produksjon måles i samme punkt.

Prosumentene betaler et fastledd for kraften som leveres ut på nettet, dette kalles resiudalledd. De betaler ikke noe for det som brukes bak måleren. 

For energi som tas ut av nettet og brukes betales vanlig nettleie. 

Prisliste produksjon, prosument
Prisliste, pr 01.07.2024Uten moms
Energiledd, produksjon-4,0 øre/kWh
Residualledd1,49 øre/kWh

 

Produsenter
Anlegg med produksjon over 1GWh kalles produsenter, disse trenger omsetningskonsesjon. Produksjon og forbruk måles hver for seg. Forbruket faktureres etter Priser og vilkår bedrift. 

Produsentene har samme residualledd som prosumentene. Energileddet beregnes etter individuelle marginaltapssatser. Marginaltapet er den prosentvise endringen i tap den innmatede energien forårsaker. Svært forenklet kan vi si at marginattapet er høyrer i grisgrente strøk og lavere i mer bynære områder. I tillegg kommer eventuelt PRN (produksjonsrelaterte nett) ledd.

Prisliste produksjon, produsenter
Prisliste, pr 01.07.2024Uten moms
Energiledd, marginaltapsberegnetindividuelt
Residualledd1,49 øre/kWh

 

Delt produksjon
Plusskunder, prosumenter og produsenter kan fra 1. oktober 2023 dele produksjonen virituelt med andre nettkunder på samme eiendom (felles kommune-,gårds-, bruksnummer og eventuelt festenummer).

Kunder som mottar delt produksjon kan ikke dele denne videre, de kan heller ikke ha produksjon bak eget målepunkt. Den samlede effekten på produksnosnaleggene som deltar i delingsløsingen kan ikke være større en 1MW.

Ønsker du å dele produksjon med andre på samme eiendom kan du sende oss en henvendelse og vi vil hjelpe deg. Du kan lese mer om delt produksjon hos RME her