Strømprisen kan variere veldig i løpet av ett år. I måneder med lave strømpriser, så kan nettleien utgjøre en høyere andel av faktura enn selve strømforbruket, slik du nå opplever. Nettselskapene er strengt regulert av myndighetene, og det er bestemt via lover og forskrifter hvordan nettleien skal utformes. Myndighetene gir også det enkelte selskap en ramme for hvor mye nettselskapet kan hente inn av inntekter fra nettleie. Det er ikke noen regel som sier noe om størrelsen på nettleien sammenlignet med kostnad for strømforbruket til en kunde. 
 
Nettleien består av flere deler:  

  • Energiledd, betales etter hvor mye strøm du bruker (øre/kWh) 
  • Kapasitetstrinn, fast beløp i måneden etter hvor mye du belaster strømnettet  
  • Skatter og avgifter til staten, deriblant elavgift. Totalt utgjør skatter og avgifter rundt 40 prosent av total kostnad for nettleie 

Nettselskapene har kun lov til å hente inn maks 50 prosent av inntektene fra energileddet i nettleien, resten må hentes inn via kapasitetstrinnene. Dette fordi de faste kostnadene til et nettselskap med drift og vedlikehold av strømnettet i all hovedsak er de samme uavhengig av hvor mye strøm de ulike kundene bruker. Alle kunder som er tilknyttet nettet betaler sin andel av de faste kostnadene via nettleien.