Automatiske strømmålere blir typegodkjent og hver enkelt strømmåler gjennomgår en sluttkontroll før de blir installert. Det er Justervesenet som følger opp at dette skjer i henhold til Forskrift om krav til elektrisitetsmålere. Forskriften stiller krav til nye strømmålere før de blir tatt i bruk, under bruk og etterkontroll når de er tatt i bruk.

Alle strømmålere som installeres i Norge skal være samsvarsvurdert. Den må da først ha en teknisk gjennomgang (typegodkjenning). Dette innebærer gjennomgang av dokumentasjon for strømmåleren, vurdering av om måleren er konstruert på en måte som gjør at den overholder kraven i forskriften, og test av måleren for å se om den fungerer i det spesifikke klimatiske miljøet og tåler de mekaniske og elektromagnetiske forstyrrelser som man kan forvente under normale forhold.

I tillegg blir det gjort en sluttkontroll av hver enkelt strømmåler. Hensikten med sluttkontrollen er å teste at alle målere er innenfor kravene til nøyaktighet, forstyrrelser, drift osv.

Etter at strømmålere er tatt i bruk blir det gjort stikkprøvekontroller i henhold til forskriften. Justervesenet har mer informasjon om krav som stilles.