Ordningen med kompensasjon til strømkunder gjelder ut 2023. Det er nettselskapene som skal betale ut støtten fra Staten i henhold til retningslinjene som er satt.

Det blir gitt støtte når gjennomsnittlig spotris for strøm er over 70 øre /kWh (uten moms) i en måned. Staten dekker 90 prosent av prisen som overstiger 70 øre/kWh til mars 2023, deretter 80 prosent til og med september, og 90 prosent de siste månedene. For desember måned er støttesatsen på 223,51 øre/kWhøre/kWh i prisområde NO2. 

Kompensasjonsordningen gjelder alle private husholdningskunder, unntatt hytter. Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i Kartverket. 

Det er egen ordning for sameie / borettslag og gårdsbruk. Nettselskapet har ikke ansvaret for støtten som utbetales til gårdsbruk. 

Støtte trekkes fra på faktura
Nettselskapene får melding fra myndighetene om hva støttesatsen er for den enkelte måned. Dette vil du se ved at det er en ekstra linje på faktura fra oss som utgjør et minusbeløp. Faktura fra Lnett kan du se på Min Side. 

Støtten vil bli trekt fra på faktura for nettleie, uavhengig av hvilken strømavtale du har. Satsen for strømstøtte er lik for alle kunder som har rett på støtte i vårt prisområde (NO2). Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, så blir beløpet trekt fra på strømregningen (de som får faktura fra kraftleverandør) eller beløpet betales ut fra nettselskapet (de som får faktura fra Lnett). 

Gjelder kunder som får faktura fra Lnett: 
Dersom du skal sende inn ditt kontonummer for å få utbetaling, så bruk skjema for henvendelse. Beløp under 100 kroner trekkes fra på neste faktura. 

Støtte til borettslag og sameie
Borettslaget og sameie får strømstøtte slik at strømkunder som bor i borettslag og sameier får støtte for fellesmålt strømforbruk, som for eksempel oppvarming og varmt vann. Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og betales ut automatisk.

Siden nettselskapet ikke kjenner til antall boenheter knyttet til det enkelte borettslag eller sameie, så blir støtten utbetalt for hele forbruket. Styret i borettslag og sameie har plikt til å kontrollere at støtten de mottar ikke overstiger maksgrensene. 

Det er to forhold styret må kontrollere: 

  • Dersom forbruket gjelder felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må styret kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boenhetene (for eksempel til butikklokaler). 
  • At dere ikke mottar støtte som overstiger husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWh per boenhet. 

Dersom dere har fått for mye i støtte skal informasjon om dette sendes inn til Lnett. Det gjør dere ved å sende en epost til oss. Vi ber om informasjon om navn på kunde, målerID, organisasjonsnummer, antall boenheter (hvis 5000 kWh per boenhet er oversteget) eller faktisk andel av oppvarmet areal som benyttes av husholdningene (hvis mer enn 20 prosent av areal benyttes av andre). 

Les mer om strømstøtte til borettslag og sameie på www.nve.no. 

Se for øvrig informasjon NVE har publisert om støtteordningen

Nærmere informasjon om ordningen finnes på websiden til NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat.