Statsforvalteren i Rogaland har laget en «Håndbok for godkjenning av beite som spreieareal (2010)» for å gi kommunene en rettledning for hva som godkjennes som spredeareal for husdyrgjødsel. Der står det at «Fulldyrka og overflatedyrka areal blir automatisk godkjent som spreieareal». 

For innmarksbeite praktiseres det at areal under høyspent ikke skal godkjennes som spredeareal. Det er mulig å søke dispensasjon for gjødselspredning under høyspent luftledning. 

Lnett mener innmarksbeite under luftledninger kan nyttes til å spre gjødsel, om man tar hensyn til linene og mastene. Utstyr som brukes må også godkjennes av driftspersonell hos Lnett gjennom en Nær Ved Avtale.